03/21 Referat lokalagsstyremøte FF HVL 5. mars 2021

Deltagere: Gjert Anders Askevold (leder) Kristin Lofthus Hope (FIN), Ellen Johanne Svendsbø (FHS), Olav Christian (Nestleder), Terje Myklebust (FLKI) Pål Berg Svenungsen (FØS) Trond Brattelid (FA) Lars Arne Jordanger (FIN) Ingjald Pilskog (FLKI) Monika Alvestad Reime (FØS)

1. Informasjonssaker:

a. Revisjon av særavtaler

Saken er utsatt på virksomhetsnivå pga. stram tidsplan.

b. Innsamling av videoer på FHS

GAA informerte om saken. FF mener at saken bør settes på vent i påvente av et internt HVL-reglement. FF har vært i kontakt med Forskerforbundet sentralt i saken.

c. Brev fra professorer i Sogndal.

Saken er viktig og skal tas opp videre internt og på IDF møte.

2. Styresakene

Styresakene ble kort gjennomgått og kommentert med innspill til IDF møtet i forkant av styremøtet.

3. Rekruttering av medlemmer til lokallaget - Idemyldring

Hvordan nå nytilsatte? Utfordring å nå frem. Viktig å vise for arbeidsgiver at fagforeningene spiller en viktig rolle, noe som pandemien har vist. Profilering med seminar omkring hjemmekontor. Må få fram mangfoldet av medlemmer gjennom at vi organiserer alle.

4. Omorganisering på FLKI. (Bakgrunn HVL styresak 63/20)

Terje informerte om pågående prosess på FLKI. Mindre justeringer med 3 delprosesser. FF og de andre organisasjonene på FLKI vært invitert og involvert i delprosess 2 ledelsesstruktur ved instituttene. Viktig med større representasjon i disse prosesser pga. ubalansert størrelsesforhold mellom representanter fra organisasjonene og antall ledere som er med i disse prosessene.

5. Årsmøte lokallag

a. Dagsorden m/Guro E. Lind

b. Årsmelding

c. Arbeidsprogram, GAA, Olav Chr. Og Trond B. ser videre på dette.

d. Reglement (sjå sak 6)

e. Gave/oppmerksomhet til medlemmene. Forslag om gavekort som sendes elektronisk til de som deltar på årsmøtet.

f. Regnskap. Monika orienterte. Forslag til budsjett tas opp i eget møte.

6. Reglement for lokallaget. 3 vedlegg. Godkjennes av årsmøtet.

a. Reisestipend

b. Gavereglement

c. Veldedig støtte/Humanitære formål Olav Chr., Terje og GAA arbeider videre med retningslinjer for dette.

7. OU-seminar 2021.

Utsettes til neste lokallagsstyremøte

8. Medlemsmøter 2021.

Utsettes til neste lokallagsstyremøte

9. Forskerforbundet mot dugnadsaktiviteter.

Utsettes til neste lokallagsstyremøte

10. Hvordan ivareta ikke- norskspråklige medlemmer.

Utsettes til neste lokallagsstyremøte

11. Eventuelt.

Ingen saker meldt.

5/3-21

Referent

Olav Christian Ruus