09/23 FF-FA Referat 27. oktober 2023

Til stede: 

Agenda:

1) Info.runde campus

Stord: Ikke noe særskilt å melde.

Førde: Kontorkabalen er nå lagt, venter på at ting skal gjennomføres i praksis. Bookingsystem for rom er på plass, men mange opplever at systemet er tungvint å bruke.

Haugesund: Utfordrende å fange opp ting. Byggeprosessen vil være en stor sak framover, særlig opp mot kontorer og for lite areal. Også utfordringer ift. strammere budsjett.

Sogndal: Vanskelig å fange opp det som skjer, lettere å fange opp det som skjer på de andre campus innen egen avdeling. Opplever at det ikke lenger er selvsagt at stillinger skal lyses ut når noen slutter.

Bergen: Negative oppslag i Khrono igjen vedr. kontorsituasjonen. Men ikke et svart-hvitt bilde, mange ansatte trives godt i K2! Arbeidsgruppene for kontorfordeling skal jobbe utover nå, praktiske løsninger skal være på plass til studiestart 2024.

2) Info. om OU-søknader 2024

Søknadsfrist: 1. november.

Har vært OU-seminar for teknisk-administrativt personale i HVL både i 2022 og i 2023 – enige om at vi ikke trenger eget seminar for denne gruppen i 2024.

Nestlederne og Gjert Anders har hatt møter og vil sende inn søknader knyttet til: *felles styremøte med lokallagsstyrene ved medlemsinstitusjonene i VINST-alliansen (Høgskolen i Innlandet, Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge + HVL). Tema blir bl.a. organisering av lokallagene. *seminar for alle ansatte, på tvers av campus og stillingsgruppe *aktivitet i kvinnenettverket *seminar knyttet til lønn og lønnsforhandlinger *seminar for tekniskeadministrativt personale sammen med NHH og UiB: Solstrand, første uken i juni 2024. Tema: Omstilling, motivasjon i arbeidshverdagen, kompetanse- og karriereplanlegging.

Mulig å sende inn flere søknader tidlig på høsten.

3) Info. om lønnsoppgjøret

Gjert Anders jobber med informasjons-epost ut til alle medlemmene , og det kommer informasjonssak på Vestibylen.

Jan Ove orienterte overordnet om forhandlingsresultatene.

4) Aktiviteter på campus?

Hvordan få medlemmene i tale? Få inn ønsker om saker å ta med til ID-møtene?

Enige om å arrangere felles webinar der Gjert Anders / Jan Ove orienterer om aktuelle saker, følges opp med lokal medlemslunsj på hver campus. Forslag om å bruke f.eks. Padlet der alle kan legge inn spørsmål/ønsker – enkel måte å få inn innspill på.

Dato: Fredag 24. november kl. 10.30-11.30 + lunsj.

5) Annet

- Spørreundersøkelse fra NIFU om administrativt ansattes arbeidshverdag, sendt ut i uke 43 (https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2023/nifu-undersokelse-av-de-administrativt-ansattes-arbeidshverdag ). Håper mange svarer!

Kan se ut som om bibliotekansatte ikke har fått undersøkelsen? Jan Ove sjekker opp. Svaret fra Forskerforbundet sentralt var at universitetsbibliotekarer i hovedsak er registrert som vitenskapelig ansatte.

- Seminaret på Svalbard: Jan Ove og Hallstein deltok fra FF-FA. Mye diskusjon om organisering av lokallaget, så langt ingen konklusjoner. Vi tar denne saken opp igjen senere.

- Lokallaget har søkt om ekstra OU-midler til å arrangere et fagseminar om omstilling. Et utvidet lokallagstyre (med nestlederne i klubbene deltar). Seminaret blir på Gardermoen 14/11. Jan Ove og Hallstein deltar fra klubben.

- Det nye fakultetet (FIN + FØS): Kommet ut lite informasjon så langt. Tillitsvalgte er invitert inn i de fleste arbeidsgruppene.