20/17 Informasjonsbrev uke 20

Info til styret uke 20

I) Det har vært møte med OU-prosjektet. På grunne av nytt møte (IDF på HVL-nivå) fikk jeg ikke med hele møte, men legger ved referat

II) Det er satt med et partssammensatt utvalg som skal utarbeide midlertidige lønnspolitiske retningslinjer. De som sitter fra de tillitsvalgte er Pål-Albert Olsen (Tekna, Akademikerne), May Britt Sandstå (Prat, YS), Reidun Stavland (NSF, UNIO), Kristin Hinna (FF, UNIO). Vi skal ha møte 29.-30. mai på Bekjarvik Gjestgiveri på Husnes.

III) Det er satt med en arbeidsgruppe som skal utforme en kommunikasjonsplan for omstillingsperioden. Fra de tillitsvalgte stiller Torunn Herfindal (UDF, UNIO) og May Britt Sandstå (Prat, YS).

IV) IDF møte på HVL nivå der blant annet styresaker ble drøftet. Legger ved referat fra dette møte. Ber om at Hege og Gisle følger opp ekstra adm.tid. som øremerkes fusjonsarbeid for alle faglige ansatte. Det er spilt inn på IDF nivå i region Bergen

V) 9 mai var det møte om Budsjettfordelingsmodell HVL. Jeg hadde ikke mulighet til å være med, så vara (Akademikerne) stilte. Legger ved referat + Hovudprinsipp for budsjettfordeling – til diskusjon, Nytte finansieringssystemet som utgangspunkt for fordelingsmodellen?

VI) Tilsetning av de to dir, er utsatt. Vi fikk ikke god nok tid til saksbehandling. Det er faktorer som må avklarer.

VII) Har hatt et godt møte med leder av studentparlamentet, Kristine Elsa Krokli. Vi snakket om hva som ligger i likt kurs – at forskjell i pensum og eksamen ikke er ensbetydende med lik utdanning. Vi skal ha et nytt møte.

Mvh

Kristin

PS: 12 mai 1885 ble det fattet et vedtak i Stortinget, med 78 mot 31 stemmer, om at regjeringa skulle oppfordrast til å «treffe fornøden Forfølginger til at det norske Folkesprog som Skole- og offecielt sprog sidestilles med vårt almindelige Skrift- og Bogsprog.»