01/24 FF-FA Referat 26. jan 2024

Til stede: Elise Aabel Eriksen Hallstein Madsen Jan Ove Henriksen June A. Stafsnes Svein Bjarne Brandtsgård Lise Vik-Haugen (referent)

Agenda:

1) Campus-runde – noen som har noe å melde?

2) ID-møter i FA

3) Orientering om Solstrand-seminaret 15.-17. januar

4) Møte med biblioteksgruppen

5) Litt om årsmøtet (valg)

6) Annet

1) Campus-runde

Lise har blitt orientert om at ved intervjurunder ifb. nyansettelser i biblioteket er det i det siste kun tillitsvalgte fra Bibliotekarforbundet som har vært brukt. Det er tidkrevende å være med som representant ved intervjuer, og ofte blir intervjuer gjennomført uten fagforeningsrepresentanter til stede. Det handler likevel om å være synlig som forening og som tillitsvalgt, og June og Lise er nå meldt inn som aktuelle kandidater. I praksis fungerer det slik at man blir lagt til i et Team, deretter er det opp til en selv å melde seg når det blir lagt ut informasjon om kommende intervjurunder.

2) ID-møter i FA – 14. februar 

Ingen agenda foreløpig, Jan Ove oppfordrer oss til å melde fra hvis det dukker opp saker. Jan Ove har meldt inn ønske om å drøfte budsjettsituasjonen for fellesadministrasjonen. Han har også invitert representanter fra Parat, NTL, Samfunnsviterne og Tekna til et lite formøte uken før. Bl.a. er det nyttig å diskutere hva man ønsker å oppnå med ID-møtene. I tider med omstilling er det også viktig at arbeidstakerorganisasjonene står mest mulig samlet.

3) Orientering om Solstrand-seminaret 15.-17. januar 

Seminar sammen med representanter fra Forskerforbundet ved VINST-institusjonene (HINN, USN, Nord universitet). Alle rektorene var invitert, to av de fire kom, de to andre sendte viserektor/prorektor. Rektorene opptatt av finansieringssystemet, at det slår uheldig ut for flercampusinstitusjoner.

Ser for seg at dette kan bli et årlig møte. Interessant å lære litt om hvordan de andre foreningene er organisert. Også omstilling var tema på seminaret, ser ut som institusjonene kan ha mye å lære av hverandre på det området. Det var også en økt knyttet til lønnsoppgjøret/-forhandlingene i fjor.

4) Møte med biblioteksgruppen 

Jan Ove har invitert til et dialogmøte med medlemmer i biblioteket neste uke. Gjert Anders blir med på møtet. Ser for seg et uformelt møte rundt tema som lønnsnivå, bruk av stillingskodesystem, omstilling, dialog rundt utfordringer man står i, hva FF kan bistå med.

5) Litt om årsmøtet (valg) 

Vi må ha årsmøte i klubben før årsmøtet i lokallaget. Må sette i gang valgkomitéen. June, Jan Ove og Lise er ikke på valg, de andre sin periode går ut til sommeren. Jan Ove kontakter valgkomiteen.

6) Annet 

Fått tilsagn på alle de fem OU-søknadene som Gjert Anders har sendt inn, samt på en søknad om seminar for kvinnenettverket. Også innvilget støtte til felles seminar for teknisk-administrativt personale ved UiB, NHH og HVL på Solstrand 3.-4. juni. UiB har hatt ansvaret for denne søknaden.

Medlemsseminar for hele FF-HVL med tema omstilling blir på Solstrand eller på Voss 24.-25. april.

Jobber med arbeidsprogram og organisering av lokallaget. Dette blir sak på årsmøtet. Foreligger ikke noe konkret forslag per nå, men det ligger an til at det blir noen endringer.