03/21 Referat lokalagsstyremøte FF HVL 19. mars 2021

Deltagere: Gjert Anders Askevold (leder) Kristin Lofthus Hope (FIN), Ellen Johanne Svendsbø (FHS), Olav Christian Ruus (Nestleder), Terje Myklebust (FLKI) Pål Berg Svenungsen (FØS) Trond Brattelid (FA) Lars Arne Jordanger (FIN) Ingjald Pilskog (FLKI) (Sak 1-4) Monika Alvestad Reime (FØS)

Saksliste

1. KOMPIS info v/ Håvard Nes

Vedtak:

«Forskerforbundet ser at dette systemet bli innført, vi kjem ikkje aktivt til å gå ut og informere medlemmar om systemet, eller be om at medlemmane våre tek det i bruk.»

2. Årsmøtet

a. Møteledelse og ansvar til gjennomgang av saker ble fordelt

b. Forslag til budsjett ble gjennomgått og bruk av avsetninger ble diskutert.

c. Gåve til medlemmer som deltar på årsmøtet. Kostnadsramme 500,-

3. Rekruttering av nye medlemmer

Runde rundt bordet der ideer ble utvekslet. Ansvar for saksutgreing til neste styremøte: Trond

4. Sosial arrangement for styret i samband med årsmøte i lokallaget.

Det blir ikkje arrangert sosialt arrangement pga. smittesituasjonen

5. Forskerforbundet/fagforeningane si rolle på intervju

Vedtak:

    • Forskerforbundet må krevje ressursar til dei som er tilsetterepresentant i intervjusituasjonar.

    • Forskerforbundet må krevje at dei som er tilsetterepresentant i intervjusituasjonar får nødvendig opplæring.

    • Forskerforbundet vil arbeide for at det er tillitsvalde som deltek på intervju.

    • Forskerforbundet sender inn liste over medlemmane i lokallagsstyret til ledarane i dei respektive einingane, slik at dei har tillitsvalde å spørje.

6. OU-seminar 2021. sjå vedlegg og på teams

Ansvar for OU-seminar ble fordelt

7. Idemyldring: Medlemsmøter 2021. Har nokon idear til medlemsmøter.

a) Digitale rettigheter etter retningslinjer er fastsatt

b) Post Corona for arbeidsmiljø

8. Diskusjon: Korleis ivaretek vi ikkje norskspråklege medlemmar.

Vedtak på neste styremøte.

9. Olav Christian og Gjert Anders forbereder saken.

10. Diskusjon:

Rettleiing og opprykk. Korleis kan HVL få nok rettleiingshøver. Eigen institusjon? Andre institusjonar? Er eigne PHD-program einaste mulighet? Dette er ei sak i forlenginga av «professorbrevet» frå Sogndal. Denne saka skal vi følgje opp, og halde levande.

11. Eventuelt

Støtte til Læringssenteret/ biblioteket i Babadogo i Nairobi med 5000 kr vedteke.

Referent

Olav Christian Ruus