01/21 Referat lokalagsstyremøte FF HVL 21. januar 2021

Deltagere: Gjert Anders Askevold (leder) Kristin Lofthus Hope (FIN), Ellen Johanne Svendsbø (FHS), Olav Christian (Nestleder) Øyvind Midtbø Berge (FIN) (fra sak 7), Terje Myklebust (FLKI) Tonje Velde (FA) Jorunn Steensnæs (FØS) Pål Berg Svenungsen (FØS) (fra sak 9)

Saksliste

1. Val av Referent:

Olav Chr.

2. Godkjenne referat fra styremøte.

Referat fra 20.11.20 ble godkjent

3.Informasjonssaker:

a. Evalueringsmøte etter lønnsforhandlingene 2020. Orientering ved Kristin.

Vanskelig å nå fram med 2.5.3 krav, arbeidsgiver definerer det innenfor naturlig karriereutvikling. Tilsettinger av ansatte som ikke kjenner lønnssystemet blir lavt innplassert. FF tilbyr HVL å se på hvordan dette slår ut i organisasjonen. Prosess i 2.5.1 var enkel. Lønnspolitikk i HVL er ikke ratifisert pga juristforbundet ikke har godtatt den. FF mener at det var en omforent forståelse av denne og at lønnspolitikken må iverksettes for partene.

b. Oppfølging av sykemeldte, møte mellom HTV og leiing mandag 18. januar. Info om rutiner ved oppfølging av (langtids) sykemeldte.

c. Drøftingsmøte mellom HTV og leiing 18. januar. Akademikerne støttet FF. De andre organisasjonene støttet rektors innstilling (viserektor).

d. Forhandlinger av Hovedavtalen. HA forlenget ut mars 2021. Forhandlingene er berammet til uke 11, (15.-19. mars). GAA følger opp.

4. Forhandling av strukturelle endringer i ledelsen (rektorat) 27. januar.

Organisasjonskart rektorat er ikke vesentlig forandret slik at det ikke blir forhandlinger. GAA følger opp og vil vurdere ut ifra HA §19.2a om vi kan kreve forhandlinger.

5. Årsmøte i klubbene skal gjennomføres senest i februar.

Info om at årsmøte i klubbene må planlegges. FIN planlagt: 23.2 kl. 1400. TA planlagt : 25.2. kl.1400.

6.Medlemsmøter, status:

Fortsatt digitale møter.

a. Lønnseminar 18. februar, Andreas Christensen. Ansvarlig: OCR

b. Pensjonsseminar 10. og 11. februar, Alexandra Plahte. Ansvarlig: GAA

7. HØRING - Forskerforbundets verdiplattform og arbeidsprogram for perioden 2022-2024

– Frist 17. februar. Kort diskusjon og finne personer som kan/vil arbeide med denne høringen.

GAA med nestledere arbeider med en høringsuttalelse.

8. Møteplan våren 2021.

Lokallagsstyremøter, bør være imellom informasjonsmøte og IDF-møtene om fredager.

Fredagsdrøs (fredager 1015-1130)

9. Særavtaler ved HVL og reforhandling av disse.

  • Særavtale for hovedtillitsvalgt inngår i lønnspolitikken for HVL.

  • Særavtale om kronetillegg for faglige verv og funksjoner ved HVL

  • Særavtale for kompensasjon for deltaking i interne råd og utval ved HVL.

  • Avtale om kvelds- og helgearbeid, forslag framlagt høst 2020, tas opp igjen

  • Lokallagsstyret ser at det behov for avklaring omkring praktisering av disse avtalene. GAA tar dette opp på IDF-møtet og etterspør oversikt av praktisering av avtalene, og følger dette opp intern i lokallagsstyret.

10. Verneområder og valg av verneombud.

Tillitsvalgte peker ut verneombud. GAA informerte om at det arbeides med denne saken i organisasjonen og at det vil kunne være behov for å finne nye kandidater på noen av fakultetene. Dette bør også sees i lys av særavtale/lønnspolitikk for HVL.

11. Lønn og lønnsopprykk hos UNIO og Akademikerne.

GAA: FF arbeider sentralt med revidering av lønnsstigene. Vi kommer tilbake til denne saken.

12. Eventuelt

-GAA: Spørsmål fra rektor. GAA følger opp.

-Jorunn: Info om brukerutvalg i Haugesund, det snakkes om å samlokalisere i to hovedbygg og få nye undervisningslokaler i disse. Stor samstemmighet omkring undervisningslokaler. Kontorlokaler er ikke diskutert enda. Tas opp på neste lokallagsstyremøte.

Kristin: Hovedstyre i FF. Viktig å få inn en representant fra høgskulene, og da spesielt vår institusjon. Tas opp på neste lokallagstyremøte.

21.01.21

Olav Chr. Ruus, referent