09/20 Referat styremøte FF-HVL 18. september 2020

Lokallagsmøte 18.09.20

Tilstede: Kristin, Pål, Alvhild, Øivind, Monika (referent), Trond, Olav Christin siste del).

Agenda:

 1. Koronasituasjonen – alle

 2. Orientering om tilpassingsavtale og lønspolitikk – Kristin

 3. Deltaking på fellesseminar 23/9 om partssamarbeidet i HVL – melding ut til alle klubbstyremedlemmene

 4. Saker til styremøte HVL – fordeling av innspel. Her ligg styresakene: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Meetings/Details/441552

 5. Lønsoppgjeret og seminar (Monika, Olav Christian og Kristin)

 6. Evaluering av krisehandteringa vår 2020 – informasjon om evalueringa (sjå under) og tilbakemeldingar frå lokallagsstyret til evalueringa (alle)

 7. Eventuelt

Pål Svennungsen presenterer seg. Han er ny klubbleder i FØS. Han holder til i Sogndal ved institutt for samfunnsvitskap. Han er historiker med særlig fokus på middelalderen.

Korona:

Trond (FA):

 • Hadde ID møte i går. Opplever at lederne er fraværende i forhold til korona situasjonen. Særlig utfordrende for de som nå er i Bergen og sitter hjemme, og ikke har en ledelse som er tett på.

 • Utfordring med utstyr, for eksempel liten skjerm, arbeidet blir ikke så effektivt. Liten forståelse for utfordringer for den tilsette, og utførelse av arbeidsoppgaver som for eksempel forskning. Opplever at ledelsen har veldig ensidig fokus på utdanning.

 • En utfordring at ledelsen tolker retningslinjene for koronahandtering ulikt.

Øyvind og Alvhild (FIN):

 • LAB aktiviteter. Muligheter til å holde avstand har tidligere vært problematisert. Nå under «nedstengningen», har spørsmålet vært hva som er nødvendig aktivitet. Vanskelig å vite varighet, opptatt av at man må ha en mer nyansert «nedstengning». At man bruker mer skjønn i forhold til hvilke aktiviteter som kan opprettholdes (bør vurderes slik at det ikke får uheldige konsekvenser for undervisning og forskning).

 • Det er ikke likt mellom fakultetene hvordan nedstengningen av labene håndteres. Noen steder er det lettere å få dispensasjon enn andre.

Pål og Kristin (FØS): Haugesund: medbestemmelse i forbindelse med prosjektering av nybygg viktig å passe på. At det er tilsette som er med i brukerutvalget for eksempel.

I forhold til korona.

 • Det er meldt inn at tilsette har behov for utstyr på hjemmekontoret. Men det oppleves ikke at institusjonen ser sitt ansvar i dette.

 • Det oppleves også uforutsigbart i forhold til tildeling av rom, og om undervisningen blir digital eller fysisk bestemmes ofte ikke før rett før undervisningen.

2 ) Tilpassningsavtalen er nå klar for å underskrives. Vi har fått inn tillegget om medvirkning i byggesaker. Vi har fått med at medvirkning skal skje i formelle møter. En skal etablere kollegiale organ for å sikre medvirkning på fakultetsnivå og på fellesadministrasjonen. Kristin skriver under. Ingen merknader til dette.

3. Deltaking på fellesseminar om tilpassningsavtalen 23.09. Invitasjon ligger i kalenderen. Klubbstyremedlemmene er også invitere. Det bør sendes en melding til klubbstyrene om at dette bør prioriteres. Arbeidsgiver har første del av dagen og vi har andre del, blant annet ved en representant fra Forskerforbundet som skal ha en innledning om Hovedavtalens mål og intensjoner. Bedre kunnskap om hovedavtalen og tilpasningsavtalen vil forhåpentligvis gjøre til at vi får et bedre samarbeid.

4. Styremøte 24.09.20

Ny rektor skal tilsettes! Greitt at det er unntatt offentligheten, men det hadde vært fint om de tilsette hadde informasjon, slik at de eventuelt kan være i dialog med styrerepresentantene. Forskerforbundet ønsker valgt rektor.

Store saker til styremøte (kommentarer sendes til Kristin innen mandag kl 12):

Forslag til samhandlingsmelding:

Øyvind ser på denne pluss Monika og Trond. Kommentar fra Øyvind: samhandling skjer gjennom de tilsette. For eksempel samhandling med bedrifter. Ofte er det den fagtilsette sine relasjoner som er betydningsfulle for samhandling. Dette kan ikke overtas av et system. Trond kommenterer at det ikke er noen fra Fellesadministrasjonen som har blitt hørt i dokumentet. Noe av problemet er at FA ikke har noe organ som tilsvarer «fakultetsråd» Da mister man et demokratisk organ for innflytelse.

Alvhild: Samhandling – kommunikasjon. Nettsidene våre er for dårlige, kommuniserer dårlig både internt og eksternt. Vanskeliggjør samhandling.

Forslag til revidert utviklingsplan: Trond og Pål.

5) Lønnsoppgjøret og seminar

Lønnspolitikken:

Ledergruppen har hatt et møte (mandag 14.09). Vi hadde ønske om å være mer spesifikk i pt 6, men dette ønsket ikke de andre fagforeningene. Pt 6 blir dermed et mer generelt punkt.

Selve lønnsoppgjøret har gått til mekling (oktober – uviss dato, 13.-14. okt?), slik at den planen vi hadde opprinnelig må utsettes. Staten holder fast på at de ikke har noe å tilby i årets oppgjør, men de ønsker å gå vekk fra dette med lønnstrinn slik at vi får et system som er mer likt akademikernes (uten lønnstrinn og lønnsrammer).

På grunn av forlenget korona restriksjoner, er seminaret for styret utsatt til 28.10 – 30.10.20. Passer for mange.

Monika og Olav Christin har vært i kontakt med FF sentralt om et digitalt medlemsseminar knyttet til lønnsoppgjøret. Dette var tiltenkt i siste uken av september, men vil bli utsatt til vi vet mer om utfallet av lønnsforhandlingene. Olav Christian holder kommunikasjonen med FF senatralt om dette.

Det vil i løpet av høsten bli arrangert et digitalt OU seminar for phd stipendiater og post doc.

Det felles OU seminaret med UIB og NHH blir ikke gjennomført fysisk slik det var tenkt i år. Men Trond og James fortsetter arbeidet med felles kompetanse utvikling, og vurderer muligheter for et metode seminar.

Frist for å søke nye OU midler er 1.nov. Vi kan sende igjen den søknaden som vi hadde om mai-seminaret for medlemmene.

Pensjonsseminaret som vi hadde med Alexandra Plate var nyttig for mange medlemmer. Det må vi prøve å få til igjen.

Det var også et OU seminar om kjønnsubalanse i akademia, men Kristin har ikke fått tilbakemelding om at de ønsker å gjennomføre dette på nytt neste år.

I tillegg vil vi søke om styreseminarer og de andre seminarene som vi vanligvis har hatt

Om noen har forslag til nye seminarer er det bare å starte på en søknad, og komme med forslag! Kristin sender ut søknadsskjema.

Kan være lurt å arrangere noen digitale medlemsseminar/møter for å nå ut til flere medlemmer. FIN vil prøve å ha et slik medlemsmøte i løpet av høsten.

AFF har bedt om å gjennomføre en kartlegging av hvordan vi erfarte korona situasjonen. Kristin har blitt innkallet til et fokusgruppeintervju på 1 t. I utgangspunktet er det bare en undersøkelse av ledere og tillitsvalte som vært involvert i krise – og beredskapsledelse.

Det er ikke så lurt å undersøke bare de som har sittet med krise- og beredskapsansvaret, men burde også undersøke hvordan de tilsette har erfart denne situasjonen. Her bør en innhente vurderinger fra et bredere sammensatt panel.

Olav Christin informerer om opphavsrett (han har vært på webinar med FF):

Dette er komplisert. Gjenstand for noe ulik forståelse. En del sedvanerett på området. Jobbes med å få dette opp i UHR. Tydelig med at den saken på NTNU står i en litt særstilling i forhold til tolkning, enn det som for eksempel har vært tilfelle ved UIO. OC har spilt inn på møtet om FF sentralt kan lage et utkast til en avtale, slik at vi slipper så mange ulike lokale varianter. Saken gjelder spesielt dette med kompensasjon ved gjenbruk. Dette med opphavsrett og digital undervisning kan også være aktuelt å arrangere et seminar på.

Eventuelt:

Olav Christin (FLKI). Må få klubbstyret på stell. De må ha ny klubbleder fra januar, samt representanter fra Sogndal.

FF har laget munnbind som det står FF på. Er dette noe som kunne vært delt ut på campus? Dette kan være en aktuell høstgave, sammen med våtservietter?? Vi har fått en del kritikk tidligere på at vi deler ut ting som ikke folk bruker. For eksempel i forhold til miljøet. Favner munnbind alle? Noen vil like det, andre ikke. Det er også mye annet fint i profilering. Monika undersøker budsjett og alle tenker på mulige høstgaver til medlemmene og tar en titt på profileringsartiklene. Vi bestemmer dette på neste møte.