06/20 Referat styremøte FF-HVL tirsdag 12. juni 2020

Deltagere: Kristin Lofthus Hope (Leder), Alvhild Alette Bjørkum (FIN), Monika Alvestad Reime (Nestleder), Ellen Johanne Svendsbø (FHS), Trond Brattelid (FA) Olav Christian (FLKI/Nestleder) Deta Gasser (FIN) Øyvind Midtbø Berge (FIN) Kirsti Frugård fra sak 4

Saksliste

1) Koronasituasjonen – alle

FA: Har bedt om at tillitsvalgt får kontor på K2 inntil normalsituasjon opprettes. HVL fokuserer mye på ekstern kompetanse i forbindelse med universitetsprosjektet, og benytter i for liten grad intern kompetanse.

FIN: Skjer ikke så mye på tillitsvalgtfronten, men det er en del problematikk knyttet til innflytting i K2. Det er for lite plasser til FIN i bygget i forhold til smittevernregler.

Monika: Utvikling av meriteringsordning. Individuell tilrettelegging i K2. Utfordringer med stillerom i forbindelse med digitalundervisning. Store utfordringer med åpent landskap og digital undervisning.

Ellen: En har fått ekstra praksisplasser. Utvide id-møte med mellomledere og dekaner. Arbeidsreisetid ble tatt opp. Har utvida ledermøte. Utfordringer med forhold mellom digital/ikke-digital undervisning. En del problematikk knyttet til renhold og smittevern. FF: Renhold er ikke et individuelt ansvar.

FLKI: Mye fokus på planlegging av høsten. Det reises også spørsmål om digital undervisning og eierforhold og gjenbruk

Kristin: Personalbehandling går til HR, kort vei til reprimande. Støttefunksjon er lav i organisasjonen med omsorg for den enkelte. Dette fører til at en lettere går til konflikter. Mindre bruk av kontroll og mer bruk av tillitt er nødvendig i organisasjonen.

2) Tilpasningsavtalen HVL – nivå 3 som del av medverknad, medverknad i byggesaker (vedlegg)

Organisasjonene ønsker medbestemmelse også på nivå 3 som er store i organisasjonen. En må inkludere tillitsvalgte i prosessene på et tidlig tidspunkt. De tillitsvalgte får ikke anledning til å sette agendaen. Ønsker en prøveordning med medbestemmelse på nivå 3. Må ha flere møter mellom rektor, dekan og tillitsvalgte. Vi må ha flere møter med dem som har ledelsesansvar.

3) Styresaker – kjem torsdag 11/6 på opengov – fordeling av lesing og tilbakemelding

Saker ble fordelt til gjennomlesning og kommentarer

4) Utvikle program for styreseminar 25-26 juni på hotell Ullensvang

Bør organisere samkjøring til Ullensvang. Lunsj kl. 1300 begge dager.

Starte med felles sesjon, korona + div. Sette av tid til klubbene. Opplæringsdel om tillitsvalgt arbeid. Slik at vi utvikler en felles forståelse av det å være tillitsvalgt.

-Egen sesjon om lønnspolitikken på HVL. Lønnspolitiske retningslinjer. Vi kan diskutere om hvordan kan prioritere våre medlemmer i forbindelse med lønnsforhandlinger og hvordan vi skal evaluere. (Trond). Alvhild: Meritering må inn i lønnspolitisk plan. Kirsti: Ressurser i forbindelse med undervisning må diskuteres.

5 ) Eventuelt

Ingen saker

12.06.20

Olav Christian Ruus

Referent