05/20 Referat styremøte FF-HVL tirsdag 20. mai 2020

Referat styremøte FF-HVL onsdag 20.05.20

Deltagere: Kristin (Leder), Ellen Johanne (FHS), Trond (FA)) Olav Christian (FLKI/Nestleder) Øyvind (FIN) Deltagere: Kristin (Leder), Alvhild (FIN), Monika (Nestleder), Ellen Johanne (FHS), Trond (FA) Tonje (FIN) Olav Christian (FLKI/Nestleder) Øyvind (FIN) Deta (FIN) Tone Jørgensen

Saksliste

1) Velkomen til første møte etter årsmøtet – ved Kristin fyll inn nye styremedlemmer her: https://hvl365.sharepoint.com/sites/grupperom/1414/Dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewid=12b63c92%2D9d6d%2D47dc%2Db8a6%2Def3ea29e7aac&id=%2Fsites%2Fgrupperom%2F1414%2FDokumenter%2FOversikt%20lokallaget%202020%2D2021

2) Nye Koronareglar – koronatilpassingar ved sine arbeidsstader - ved alle

FLKI: Ressurser i forbindelse med tilrettelegging må adresseres til de ansatte

FA: Mangelfull informasjon om hvordan ansatte følges opp. Dugnad er et dårlig ord, fordi det signaliserer gratisarbeid. Adm. faller lett mellom to stoler i og med at det er et stort fokus på undervisning og eksamen. Behov for mer informasjon fra ledelsen i situasjonen

FIN: Henvendelser fra medlemmer i Bergen vedr. informasjon om flytteprosess og hvorfor dette må skje i mai sammen med mange andre oppgaver. Ingen om signaler om ekstra ressurser i forbindelse med tilrettelegging av undervisning

FØS: Monika: Digitalisering kan bli kime til konflikter, kan være en kommunikasjonsform som kan være krevende. Mange ansatte kan fort oppleve seg lite sett. Sogndal: Lite informasjon om organisering til høsten.

Tone: Ressurser er et viktig tema som må adresseres til ledelsen. Vedr. 50% digitalt, i Sogndal stiller en spørsmål om det er hensiktsmessig med samme organisering over alt.

Alvhild: Alle ledere er servile i forhold til øverste ledelse

FHS: Mye av de samme problemstillinger som allerede er tatt opp. Id-møter fungerer på en god måte. Opererer med faktor 7 dersom omlegging er i stor grad. Det er stilt spørsmål om ikke undervisning også bør få en ekstrapakke med ressurser. 1. årsteam kommer inn først. Smitte av ansatte og undervisning må tas opp. Foreslår en rullering av ansatte slik at alle ansatte blir satt i karantene dersom noen blir smittet.

3) FoU tid – same høgskule ulike reglar og universitetsambisjon – ved alle

https://hvl365.sharepoint.com/:x:/r/sites/grupperom/1414/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAE21D443-E8E6-463B-8A45-4704896B10D2%7D&file=Tildeling-foutid-2020-2021-heleHVL.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Det er utarbeidet oversikt over de ulike fakultet, ulike prinsipper og praksis mellom fakultetene. På sikt må en ta opp budsjettfordelingsmodell som skaper stor forskjell mellom fakultetene.

4) Fordeling av timer til tillitsvalt arbeidet

https://hvl365.sharepoint.com/:x:/r/sites/grupperom/1414/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B83C05E86-3F6A-4435-ABA5-1E01613E232F%7D&file=5%20FF%20ressurs%2019-20.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Ressursen til de 3 nestlederne fordeles likt. Vara for nestleder får 2.000,-

Honorar: må inn før 5. juni. Klubbstyremedlemmer 2.000,-

5) Sommeravslutning og seminar

6) Eventuelt