04/20 Referat styremøte FF-HVL tirsdag 24. april 2020

Deltagere: Kristin (Leder), Alvhild (FIN), Monika (Nestleder), Ellen Johanne (FHS), Trond (FA) Olav Christian (FLKI/Nestleder) Deta (FIN)

Saksliste

Sak 1: Koronasituasjon – alle orienterer

FLKI: Mye fokus på undervisning og eksamen, tillitsvalgt har etterlyst fokus på FoU

FIN: Mye fokus på undervisning og eksamen, utfordringer med digitale løsninger med eksamen

FØS: Stort fokus på undervisning, mindre fokus på FoU

FA: En variasjon i oppfølging fra nærmeste leder

FHS: En variasjon i oppfølging fra nærmeste leder. Stor uro i forbindelse med innplassering i K2. Fokus på midlertidighet. Mye planlegging av digital undervisning til høsten. Uro om kriterier i forbindelse med praksis. Ønske om rullering av personell på campus med 1/3 av gangen.

Kristin: FoU på virksomhetsnivå er tatt opp. HVL på virksomhetsnivå svarer at dette må tas opp med nærmeste leder.

Sak 2: Fou tid og budsjett på fakultetene – FIN, FØS, FLKI, FHS – ulike modeller

FIN: Ulikheter mellom fakulteter. Noen deler ut flatt, noen andre graderer ut med resultatbasert tildeling. Det gis forskjeller på 1.aman nivå. Vi må se på hvordan dette er mellom fakultetene og hvordan dette praktiseres innad på fakultetene og institutt. Vi må etterspørre fra ledelsen og undersøke selv. Vanskelig å få svar fra dekanat i disse spørsmål. Det er lavere enn det som skal være normen. Instituttledere skal ha siste ordet i tildeling.

FHS: Lavere tildeling begrunnes i tildeling av kortsiktige stipender.

FØS: Satsing på å gjøre det beste ut i fra de økonomiske rammer som er. professor og 1.aman har fått 1% mer enn i fjor. Høgskolelektorer må søke.

Kristin: Saken er meldt inn til virksomhetsnivå

Sak 3: Kompetanse på FA – Trond orienterer kort om arbeidet

Trond orienterte om arbeid med et skriftlig kompetanseutviklingsprogram. Skal sendes ut til høring i klubben.

Sak 4: Årsmøtet – gjennomføring og prøvemøte, fordeling av oppgåver

Tirsdag: Prøveårsmøte. Innkalling sendes ut på nytt av klubbene på mandag.

1. GODKJENNING AV INNKALLING

2. GODKJENNING AV DAGSORDEN

3. VALG AV MØTELEDER: Forslag: Olav Chr.

4. VALG AV TO PERSONER FOR SIGNERING AV PROTOKOLL:

5. GODKJENNING AV ÅRSMELDING 05.03.19-05.03.20. Ansvar: Deta gjennomgår viktige hovedtrekk.

6. GODKJENNING AV REGNSKAP 2019: Gjennomgang av Monika. Viktig å få frem styrehonorar. Like satser på de ulike nivå. Klubbnivå: 2000,- pr. halvår. Klubbleder får 10.000,-. Viktig med åpenhet.

7. GODKJENNING AV BUDSJETT: Monika

8. GODKJENNING AV LOKALLAGSVEDTEKTER: Kristin. Vise tekst og vise endringer.

9. VALG AV LOKALLAGSSTYRE: Gjert Anders stiller som kandidat. Nestleder i Bergen. Kristin som kandiat. Nestleder vara: Alvhild. Var vestleder region Sogndal Tone Jørgensen.

Ellen tar ansvar for Polls i forbindelse med valg.

10. VALG AV VALGKOMITÉ: Kristin sjekker opp

ØVRIGE INNMELDTE SAKER

Sak 5: Saker til styremøte 30/4 – kort orientering og fordeling av lesing av saker

Fordeling av forberedelse:

18/20 - Inspel til god styrings av statlege universitet og høgskular: Kristin: Spørsmål om autonomi i sektoren. Det vektlegges større autonomi enn i dag.

19/20 - Høyring NOU 2020: 3 Ny UH-lov: Kristin. Viktige saker for FF: Valgt rektor.

20/20 - Pilot for forskarline i grunnskulelærarutdanningane 1-7 og 5-10: Kristin: Bra forsøk på å gjøre noe nytt

22/20 - Godkjenning av utlysningtekst, rektorstilling: Kristin har gitt tilbakemelding.

23/20 - Plan for oppfølging av sluttrapport NIFU: OCR

27/20 - Status og tiltak for å styrke universitetsprosjektet: Vil bruke fellesmidler til å styrke post doc stillinger for å styrke PhD programmer og fagmiljøer og flere post doc og professorstillinger: Monika

Sak 6: Spørreundersøkelse heimekontor korona – vegen vidare/Trond

Trond kontakter FF for å sende dette ut fra FF.

Eventuelt

Sak 7: TE-plan som arbeidsplanverktøy

Viktig med vektlegging av de ansattes medvirkning og innsyn i arbeidsplaner når dette tas i bruk

Sak 8: Opptak av møter

Trond har meldt det inn som sak til neste ID-møte

Referent

Olav Christian Ruus