03/20 Referat styremøte FF-HVL tirsdag 17. mars 2020

Deltagere: Kristin (Leder), Alvhild (FIN), Monika (Nestleder), Ellen Johanne (FHS), Trond (FA) Deta (FIN) Olav Christian (FLKI/Nestleder)

Saksliste:

1. Kort statusoppsummering vedr. Corona og annet.

Trond: Har meldt direktør at det ønskes drøfting av innplassering i K2. FA er ikke representert i arbeidsgruppe som utarbeider den nye kontorfordelingen, og dette er ikke tatt opp til drøfting. Det erfares at det er lite medvirkning i saksprosesser i fellesadministrasjonen.

Kristin: Informasjonsmøte med ledelsen. Krisestab etablert 27.2. HVL er i dialog med KD. Nytt reglement for eksamen er iverksatt. Det arbeides med få internasjonale studenter hjem. Brev fra KD der HVL-styret gis stor myndighet til å ta avgjørelser. Gjennomgang av kritiske funksjoner i HVL. HVL ønsker å ta i bruk SMS-varsling til de ansatte. Ledelsen kommer til å ha hyppige møter med organisasjonene i lys av situasjonen. Verneombudsfunksjonen er viktig i denne situasjonen. Hovedprioritet er liv og helse.

Olav Christian: Har arbeidet med FLKI innplassering i K1 og Fabrikkgaten. Har vært i tett dialog med medlemmer. Drøfting av saken er foretatt.

Ellen: Utfordringer med praksis og karantene. Kommer lite informasjon ut til studentene. Det er spørsmål knyttet sykepleiersenterne og deres funksjon som B-sykehus ved pandemier.

Konklusjon: Kristin tar opp med ledelsen om at det er en rekke forhold til praksis som det er vanskelig å få avklart på lavere nivå.

Kristin: Utvidet fullmaktsplan kan deles med våre studentmedlemmer.

2. vårens OU-seminarer

OU seminar på Voss 21-22 april og Ullensvang 5-6 mai avlyses/utsettes. Melding om dette er sendt til hoteller, andre involvert og medlemmer.

3. Lønnsforhandlinger er utsatt til høsten

4. Årsmøtet 2020

Årsmøtet 19.03.20 i FF utsettes til et senere tidspunkt når situasjon er mer avklart, tentativt i slutten av april. Det planlegges at møtet gjennomføres digitalt med Zoom eller Teams.

5. Fordeling av arbeidstid

Nye Felles prinsipp for fordeling av arbeidstid: Overordna prinsipp for vitskapleg tilsette ved HVL frå og med 01.08.2020 er utarbeidet. Ikke store endringer. Det er viktige presiseringer i dette dokumentet som er viktige for de tilsatte: «Kvar tilsett har ein av studiestadane som sin hovudarbeidsplass. Når ein tilsett vert pålagt reiseverksemd som følgje av undervisningsoppdrag, skal dette innarbeidast i arbeidsplan, elles er regelverket i statens personalhandbok gjeldande.»

17.03.20

Olav Christian Ruus

Referent