11/19 Referat lokallagstyremøte FF-HVL, 6. november 2019

Tilstede (skype): Gjert Anders Askevold, , Alvhild Alette Bjørkum, Andrea Synnøve Blomsø Eikset, Kristin Lofthus Hope, Olav Chr. Ruus, Monika Alvestad Reime, Ellen J. Svendsbø

Strategisprint

Strategien går sin gang. HT viser til Hovedavtalen. Organisasjonene kan kreve forhandlinger. Sprinten skal føre til at en kommer fram til et videre forhandlingsgrunnlag. Alvhild blir fra FF. NSF blir også med. En opplevelse at fagmiljøer opplever at en ikke blir hørt. FF mener at faglig medvirkning må styrkes i denne prosessen. Det må klargjøres hva det nye mediesenterets arbeidsoppgaver skal de gjøre, for hvem de skal gjøre disse arbeidsoppgaver og lokalisering av senteret. HVL sin bestilling må være viktig i disse spørsmål.

Lønnsoppgjeret

FF har etterlyst videre prosess og progresjon om lønnsoppgjøret. Skal være et evalueringsmøte i slutten av november. FF vil også gjøre en intern evaluering.

Særavtaler

Særavtale om Helg kveldsarbeid og tillegg bør reforhandles. Her bør en arbeide for avtaler som ligger på virksomhetsnivå. Det er også utfordringer knyttet til avtale for reisetid. Settes opp som sak senere.

Konstituere leiar i lokallaget

Valgkomite til årsmøtet innkalles til arbeidsmøte 21.11 sammen med lokallagsstyret til drøfting av saken.

  • Medbestemmelse på instituttnivå utsettes

  • Følgeforskinga til fusjonen utsettes

  • Universitetsprosjekt utsettes

Eventuelt

-Representasjon på ID og IDF utsettes

-Ou seminar: Kort gjennomgang av program og oppdatering om oppgaver

-K2 : HT er klar på at arealdisponering skal forhandles. HT har sammen med andre hovedtillitsvalgt på omvisning i K2.

-Her burde det ha vært ført forhandlinger om disponering av areal. De hovedtillitsvalgte har sendt felles e-post i denne saken der det vises til Hovedavtalen.

-En krever også forhandlinger om arealdisponering i K1 og nybygg i Haugesund.

-Drøfting av FoU ressurser: Kort gjennomgang fra HT om møter i denne saken.

Referent

Olav Chr. Ruus