10/19 Referat lokallagstyremøte FF-HVL, 24. oktober 2019

Tilstede (skype): Gjert Anders Askevold, Trond Brattelid, Alvhild Alette Bjørkum, Andrea Synnøve Blomsø Eikset, Kristin Lofthus Hope, Olav Chr. Ruus, Monika Alvestad Reime

1. Plassering av Mediemiljøet

Viktig at:

  • de ansatte i fagmiljøet må bli hørt i denne prosessen

  • viktig at dette blir tilgjengelig for hele organisasjonen

  • viktig at saken kommer opp som forhandlingssak og at det skapes gode prosesser rundt dette

  • må avklare om disse skal være en ressurs inn mot fagmiljøene

  • det må arbeides med definisjoner og avklaring av hvilke tjenester de skal levere og hvilken rolle de skal ha i HVL

Hovedspørsmål: Hva vil miljøet selv ønsker og hva er det HVL trenger som institusjon? Og at de bør være samlet som ett miljø og ikke spres rundt på fakultetene.

2. Prosess rundt leiar i lokallaget

Start prosess i klubbene, GA tar kontakt med valgkomite om prosessen. Ny konstituert HTVL må være avklart før jul som skal lede fram mot årsmøtet. Skal det være en av kandidatene eller en som tar på seg dette ad hoc. Siste lokallagsstyremøte juleavslutning. Datoer: 6.11 og 9.12

3. K2-innlegg på Vestibylen

Clean desk på hele Kronstad. Rektordekret, på ledermøtet. Skriv fra rektor til strategisk ledergruppe.

4. OU-seminar

a. Stipendiatsamling i Bergen kan arrangeres som halvdagsseminar etter 1. november. GA følger opp med stipendiatkontaktene. Noen Aktuelle temaer: Rettigheter, lønn og overgang fra midlertidighet til fast jobb, karriereplanlegging også innen næringslivet.

b. 19.-20. november

c. OU søknader neste år

5. Lønnsforhandlingar 2019

6. Eventuelt

Kommande saker:

- Medråderett på instituttnivå

Referent

Olav Christian Ruus