06/19 Referat lokallagstyremøte FF-HVL, 13. juni 2019

Tilstede: Gjert Anders Askevold. Alvhild Alette Bjørkum ,Andrea Synnøve Blomsø Eikset , Ellen Johanne Svendsbø Kristin Lofthus Hope Monika Alvestad Reime (skype) Olav Christian Ruus, Ragnhild Ihle Trond Brattelid

1. Informasjonssaker

a. Forhandlingar 07. juni 19: Etablering av Eining for utvikling av undervisning og læring.

GA, vekt på tilbydene enhet. En skal se på nye senter. Senter for nye medier, bakgrunn Gunn Haraldseid. Viktig at organisasjonen er tilbydende. Viktig at det skal være et tilbydende organ.

b. Særavtale for kompensasjon for deltaking i interne råd og utval ved HVL: https://cp.compendia.no/hvl/medarbeiderhandbok/676317 Melding ut til medlemmane.

GA har sendt ut informasjon til alle medlemmer. Viktig at det sjekkes at alle råd og utval er med.

Særavtale om kronetillegg for faglige verv og funksjoner ved HVL, arbeidet med dette må også sees i lys av denne avtalen. Viktig å se hvordan dette blir praktisert. Avtalen skal reforhandles 31.7.19

2. Saker til IDF

Følgende saker til IDF ble gjennomgått:

-Registrering av arbeidstid.

-Universitetsambisjon. Viktig med kvalitetsløft også i administrasjon, ikke bare faglig tilsette.

-Dårlige budsjett på FIN, det kuttes i forskningstid. En må se på budsjettet i forhold til denne satsingen.

-Avklaring av stillings kategorier i fremtidige tilsettinger i universitetesambisjonen.

-OU seminar med NOKUT for å se på stillingskategorier i profesjonsuniversitet.

3. Styresaker:

45/19 Studieportefølje: Ber om at saken utsettes fordi at sakspapirer ikke er sendt ut.

46/19 Campusutvikling, byggeprosjekt Haugesund. Etterpør prosess, hovedavtalen må følges.

49/19: Gjert følger opp

55/19: Behov for kompetansestyrking av ledelse.

4. Møter og bisittar – Opplæring av lokallaget

I framtida skal vi ta med bisittere på forhandlingsmøter.

5. Jobbintervju – Fagforeningane si stilling – Kven deltek – Råd og utval

a. Særavtale om kronetillegg for interne råd og utval ved HVL

b. Nye takter frå arbeidsgjevar

Ressurs til jobbintervju: presisering frå leiing, ikkje nødvendig som tillitsvalgt. Må bruke av den ressursen som er tildelt. Viktig at denne medbestemmelsens ivaretas.

GA følger opp med FF og andre hovedtillitsvalgte og prinsipielle sider ved denne saken.

6. Vedtak i lokallaget (VEDLEGG)

a. Fordeling av medlemmar i klubbar

Medlemmer adm i fakultetene får info både frå fakultet og FA.

b. Instruks i lokallaget: Leiar – Nestleiarar - Klubbleiarar – Klubbstyremedlemmar

Nye verv trer i kraft frå 1. august. Instruks vedtatt

c. Timefordeling i lokallaget

d. Nestleiar i Bergen? Også behov for regionsansvarlig i Bergen.

7. Lønnsforhandlingar 2019 Utsettes

a. 2.5.3 forhandlingar (status på prosess)

Har brukt mye tid på ubegrunnede lønnsforskjeller. Ønske om konsulent skal se på saken.

b. Revisjon av lønnspolitikk til HVL

Dette blir de lokale lønnsforhandlinger

c. 2.5.1 – Årlege forhandlingar

i. Strategi - Vektlegging

ii. Stipendiatar

8. OU-seminar

a. Lønnsforhandlingsseminar. Sette datoar. Finne ansvarlege. Ansvarlige: Nestleiar

b. Vi i nærregion Sogn har snakka om at vi ynskjer å ha eit medlemsmøte med ein påfølgende tur og middag til hausten.

c. Styreseminar – September – Dato – Grønland eller Færøyene:

d. Klubbseminaret på Suitellet (Edvard Grieg) OU seminar 19-20/11

i. Finne seminaransvarleg.

9. Samarbeid med NHH og UiB. Tema: Erfaringsutveksling og medråderett

a. Form, tid og stad uavklart. Dette vil avhenge av finansiering.

10. Rekruttering av medlemmar haust 2019

a. Klubbarrangement

b. Lokallagsarrangement

c. Studentrekruttering

d. Medlem nr 23.000

11. Innspel frå medlemmar:

a. Stipendiatvilkår: Det er ønskelig at en ser nærmere på stipendiaters arbeidsvilkår i forkant av disputas.

12. Prosjektmidlar Kartlegging av interne lønnsforskjeller på HVL etter fusjon mellom HiB, HSH og HiSF 152.000

13. Eventuelt

a. Stands ved oppstart

b .IT-utstyr lokallaget

Referent

Olav Chr. Ruus