08/18 Referat frå styremøte 9. august 2018

Referat frå styremøte i Forskerforbundet ved HVL, 9. august 2018, kl. 1500-1600 (framlegg)

Til stades: Gjert Anders Askevold, leiar Kirsti Angvik Frugård, nestleiar

Gunnar Onarheim, nestleiar Alvhild Alette Bjørkum, klubbleiar FF-FIN Trond Brattelid, klubbleiar FF-TAP Kristin Lofthus Hope, klubbleiar FF-FØS Hege Gjerde Sviggum, klubbleiar FF-FLKI

Forfall: Ellen Johanne Svendsbø FF-FHS

Saker

Vi startar opp FF aktiviteten studieåret 2018-2019

Godkjenne referat.

Referat frå 15.02.18., 08.03.18 og 15.06.18 vart godkjende utan merknader.

Status for OU-kurs

Eit førebels oversyn er sendt ut til styret. Vi har godt med midlar som kan koma medlemmene til gode.

Planlagte OU-kurs:

  • Stipendiaters rettigheter

  • OU-seminar 22-23 november FLKI: lunsj til lunsj, tema medbestemmelse, invitera dekan Holte samt FF-leiar Gjert Anders

  • FIN-FØS 22-23 oktober lunsj til lunsj, Terminus

  • FHS

  • TAP. Bekkjarvik 17-18 september: Krev din lønn! Overlater du lønsfastsettinga til arbeidsgjevar og tillitsvalde? Korleis skrive søknad om lønsauke. Utvikle skjema.

  • UO-seminar Vegen vidare! Svalbard 13-16 september. Ti deltakarar så langt. Vi manglar deltaking frå nær-region Sogn og Fjordane.

  • Reiskap for påverknad: OU-seminar Hinna + Høgskulen Innlandet

  • OU-seminar lok og sentr lønsforhandlingar; NOK 22 000 Same er løyvd til Stord/Haugesund. NOK 32 000 til campus Bergen: workshop – korleis skrive (korte) søknader på tre stader. Halvdagsmøte + middag raskt etter Svalbard-seminaret

Det er viktig at søknader blir eit godt reiskap for dei tillitsvalde som skal forhandle med arbeidsgjevar. Lokallagsstøtte NOK 40 000 brukar vi på lokale møter, mellom anna 23. august.

Medlemsrekruttering

  • Forslag til klubbane: organisere lønsj med nytilsette, delta på informasjonsmøter, osv

  • Gjert Anders ber arbeidsgjevar om liste over nytilsette, og distribuerer denne

  • Nye medlemmer skal få krus, penn og post-it blokk: sjekk krusa! Dei kan vera knuste. Tinga nye.

  • Plastmappe til potensielle medlemmer: nye må tingast.

Tinging av materiell frå FF

Leiar og nestleiarar er ansvarlege for dette i nærregionane.

Organisasjonsdag på Kronstad: 22. august

  • Studentrekruttering

  • Kven kan være med? (GAA må i viktig møte 12.00-13.00).

  • Kva med Stord-Haugesund og Sogn og Fjordane? Nestleiarane undersøker evt. arr.

Høyringssvar vedtektsendringar, FF sentralt (frist 13. august) .

Høyringssvar som er utarbeida og sirkulert blir sendt inn.

Leiaropplæringskurs hausten 2018.

Nokre i styret har fått invitasjonar, nokre har ikkje. Styret ber areidsgjevar om å oppdatere listene sine. FF ønskjer at leiar, nestleiarar og klubbleiarar blir inviterte.

Haustgåve til medlemmane

  • Notatblokk pluss nøkkelhank samt sekk til styremedlemmar

  • Dele ut saman med kaffi – Gjerne stands på alle campus.

Avvikling av overtid/meirtid

v/Hege: utsett til neste møte

Referent: Gunnar O.

220818