12/18 Styremøte, klubb FLKI, 5. desember 2018

Referat 05.12.18

Klubbstyremøte (Skype)

Til stede: Andrea Eikset, Christina Løkslett, Sissel Rosland

Referent: Andrea Eikset

1. Godkjenning av referat møte 29.09.18

a. Godkjent uten merknader

2. Konstituering av ny leder/nestleder (godkjent av klubbstyret FF-FLKI)

Medlemmene i klubbstyret som ikke kunne delta, Olav Christian Ruus og Hege Gjerde Sviggum har gitt samtykke til konstitueringen før møtet

a. Andrea Eikset blir konstituert leder fram til årsmøte 2019

b. Christina Løkslett er konstituert nestleder fram til årsmøte 2019

3. Ressursmodell emner/undervisning/BLU

a. Modellene sendes ut til medlemmene. På grunn av sterkt redusert arbeidskapasitet kunne ikke dette gjøres før i dag.

Emneressurser

b. Medlemmene reagerer fortsatt på spennet mellom 20-39. Det er stor forskjell på klassestørrelser på 21 og 39 studenter. Dette er spilt inn i høringer, og medlemmene og FF-FLKI reagerer på at dette ikke blir tatt hensyn til. Veldig mange havner i denne uheldige situasjonen med mange studenter, og lite ressurser. Vi ønsker en nærmere forklaring på hvorfor ressursene tildeles slik, og ikke for f.eks for hver 5 student over 20 stk (20-25, 25-30 osv).

c. Medlemmer er kommet med kommentarer på at det er styrking på 900 timer i både GLU og BLU for styrking av praktisk-estetiske fag og idrett.

d. Det mangler 700 – 1000 arbeidstimer til tverrfaglige emner i BLU.

Undervisningsressurser

e. Vi trekker ut store ressurser til disponible timer, dette kan kanskje omdisponeres og revurderes. Eksempel: store «events» som krever ressurser, men studentene ikke er fornøyde med dette.

BLU

f. Medlemmene er ikke fornøyde med prosessen omkring BLU-modellen. Samfunnsfag BLU har et konkret eksempel: etter høring om modellen har instituttledelsen innkalt enkeltpersoner fra fagmiljø til ekstra drøftingsmøte, uten at det er lagt fram argumenter eller kriterier for hvordan disse personene ble valgt. Vedtakene som ble gjort i ettertid gikk utover samfunnsfags plass i emnene, og faglige begrunnelser om dette ble etterspurt men er ikke oppfattet som klargjørende for fagmiljøet.

g. FF-FLKI krever at ledelsen ved FLKI gjør en undersøkelse på hvordan dette er gjort på instituttnivå. Vi krever mer transparente prosesser, der det er tydelig saksgang både på høringer og drøftingsmøter på instituttnivå der fagmiljøene inviteres inn. Dette handler både om medbestemmelse og utdanningskvalitet. Medlemmene opplever at vedtak ikke er faglig- eller utdanningsmessig begrunnet og at prosessen ikke har vært åpen nok. Ansatte opplever at prosessene har foregått ulikt på ulike institutt. Det kan virke som at ledelsen har uklar eller ulik rolleforståelse. Tydelige retningslinjer for hva og hvordan ting skal skje i slike prosesser må komme på plass.

4. Infoskriv fra ledelsen 100918

Klubben stiller spørsmål ved formuleringene til sakspapirene vi har mottatt. Flere av dem er ikke formulert som spørsmål eller innspill, kun overskrifter. Dette ønsker vi at utdypes mer.

a. Vi ser at ledelsen vedkjenner lite involvering av fagpersoner. FF-FLKI krever en konkret strategi for å involvere fagpersoner (som diskutert på OU-seminaret med Asle Holthe og Bjørg Kristin Selvik).

b. Hva betyr «få nye stillinger og heller ikke overtid»? Vi vet at våre medlemmer har plusstid på arbeidsplanen.

c. FF-FLKI ser det som svært positivt at FLKI vil bruke studentassistenter i lønnet arbeid ved utdanningene.

d. Hva menes med at «stillingsbehov vurderes på tvers av institutter»?

e. Arbeidsplaner: prosessene omkring arbeidsplaner og arbeidstimer i dette semesteret har vært krevende for mange av våre medlemmer. FF-FLKI krever en avklaring på hvem som har hvilket ansvar i disse prosessene.

f. Innplasseringsprosjektet og EVO: Desentralisert kompetanseutviklingsordning får et problem i Bergen. FF-FLKI stiller spørsmål ved dimensjoneringen og innplasseringen ved EVO i forbindelse med dette.

g. Vi oppfordrer våre medlemmer ved FF-FLKI om å føre sitt sykefravær i DFØ, slik at statistikken om fravær blir korrekt. Det etterlyses generelt en instruks på hvordan man skal bruke DFØ på en hensiktsmessig måte (sykefravær, ekstern sensur, avspasering, fleksitid, velferdspermisjon).

5. Oppsummering OU-seminar

a. Medlemmene vi har snakket med under seminaret har gitt god respons. Klubbstyret oppfattet det som positivt at vi fikk en dialog med dekanen, og han virket godt forberedt.

6. Møteplan 2019

https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fakultet-for-lararutdanning-kultur-og-idrett/

Klubbstyremøtene vil fortsette ca 2 dager før ID-møtene

7. Årsmøte 2019 https://www.ff-hvl.no/p/vedtekter.html

a. Forslag til dato: 12 februar eller 21 februar. Må avklares med ledelsen FLKI

8. Annet

a. Tilsettinger/Intervju i Sogndal. Vi må finne en løsning på det å delta på disse intervjuene, med ressurser og tid. Saken er sendt til Gjert-Anders Askevold.

b. Vi ser et sterkt behov for at instituttråd nå etableres, snarest mulig. Det er viktig med dialog mellom ansatte og ledelse, på ulike nivå, ved FLKI for å sikre gode og godt begrunnede avgjørelser og transparente prosesser. Dette må prioriteres, og ressurser til dette må komme på plass.

Tilleggsnotat til punkt 3

Etter innspill fra medlemmer har vi følgende tilføyinger til referatet

a. Friluftsliv har mistet HMS tillegg

b. KKK-miljøet reagerer på at det er tildelt flere poeng til norsk i KKK-emnet, uten at dette er avgjort i dialog med fagmiljøet (lignende som eksempelet i pkt 3 f). En konsekvens av dette er nye tverrfaglige prosjekter (de har ikke samarbeidet med norsk tidligere) noe som er enda mer ressurskrevende, i en situasjon som allerede har kortet ned på ressursene. Medlemmene ser dette som en svært krevende situasjon.