11/18 Styremøte, klubb FIN, 8. nov 2018

Referat fra FF-FIN- HVL styremøte nr.5 2018

Sted: Skype-møte

Tid: 08. november 2018, klokken 10:00

Tilstede: Deta Gasser, Øyvind M. Berge og Lise Bjørkhaug

Forfall: Alvhild Alette Bjørkum og Gisle Kleppe.

Sak 22/2018 – FoU-tid

Det var korte frister for kommentarer, så Deta laget et oppspill på vegene av FIN (se vedlegg). Har gått inn for at vi er tilhenger av differensiering mellom stillingskategorier, også en differensiering mellom hhv professor og dosent, og mellom første am. Og førstelektor. Begrunnelsen for dette knyttes til veiledning av stipendiater. FF FIN er opptatt av at evt eksterne prosjekt ikke skal føre til avkorting på egen FoU-tid. Dette er en uheldig insentivstruktur. FF FIN er opptatt av stipendordninger som skal kvalifisere staben, enten det er fra høgskolelektor til førstelektor/1. am, eller fra 1. am/førstelektor til professor/dosent. Stipendordningene må være tilgjengelig for alle fagansatte. Det må etableres et system hvor man enten kan få tildelt eller søke på småmidler til konferanser, utstyr, feltarbeid mv.

Sak 23/2018 – Arealsituasjonen i Fabrikkgaten 5

Har sendt inn en sak til ID-møtet på FIN da det er dokumentert vesentlig underkapasitet i Fabrikkgaten 5, og utfordringer med visuell støy, audiell støy og luftkvalitet. Det er også en ubalanse mellom landskap og høykonsentrasjonsplasser, så det må etableres flere høykonsentrasjonsarbeidsplasser. Samt øke det totale arealet til Mohnsenteret som er i dag er lokalisert i Fabrikkgaten 5. Dersom det ikke blir en løsning på dette, må FF-FIN løfte dette til ID-møtet på virksomhetsnivå.

Sak 24/2018 – Instituttsammenslåing

FF-FIN vil ta kontakt med berørte medlemmer på de aktuelle instituttene for å vurdere hvordan vi skal følge opp denne saken videre.

Sak 25/2018 – Fellessamlinger og medlemsmøter

Datoer for fellessamlinger må klargjøres og informeres om tidlig. FF ønsker å lage halvdagsseminar for medlemmer på FIN i tilknytning til når det lages fellessamlinger for fakultet. Klubbstyret vurderer å organisere et OU-seminar for FF-FIN i nærregion Sogn og Fjordane i 2019 – Deta undersøker mulighetene.

Det skal avholdes et FF-medlemsmøte på institutt for miljø- og naturvitskap (26 medlemmer) 20. november 2019, for å informere om arbeidet som foregår i FF-FIN og FF-HVL (nestleder Gunnar Onarheim stiller). Klubb-styret skal på neste styre-møte diskutere behovet for medlemsmøter på andre institutt/campus.

Sak 26/2019 – Styremøte FF FIN i Sogndal våren 2019

Vi møter regelmessig på skype, men planlegger å møtes fysisk ca 1 gang i semesteret. Våren 2019 møtes vi i Sogndal.

Sak 27/2019 – Årets lønnsforhandlinger

På neste møte vil vi drøfte resultatet fra årets lønnsforhandlinger og se på hvilke effekter det gav for våre medlemmer. FF-FIN ønsker også en videre statistisk undersøkelse av resultatene for å eventuelt avdekke uforklarlige lønnsforskjeller.

Sak 28/2019 – våre sider på FF

Andre klubber har lagt inn bilde og tekst om styret. Hos oss står det bare «info kommer». Deta starter et dokument for å oppdatere denne siden.

Møtet ble avsluttet kl 11:05, referat godkjent på sirk 10.11.18.

08.11.2018

Øyvind M. Berge, referent