10/18 Styremøte, klubb FIN, 8. okt 2018

Sted: Skype-møte og Kronstad kontor D312.

Tid: 08. oktober 2018, klokken 14:00

Tilstede: Alvhild Alette Bjørkum, Deta Gasser, Øyvind M. Berge og Gisle Kleppe.

Forfall: Lise Bjørkhaug

Sak 17/2018 – Lokale lønnsforhandlinger

Kravet fra FF er gått bort fra gruppekrav, og fremmer individuelle krav for hele den lokale potten. Et resultat av dette blir at det for et flertall av medlemmene bare vil være det sentrale tillegget som gis i år. Hvem av de som har fremmet individuelle krav som får ta del i den lokale potten, blir først klart etter forhandlingene i slutten av oktober.

Sak 18/2018 – Medbestemmelse på instituttnivå

De formelle arenaene for informasjon- og drøfting er ID-møtene mellom fagorganisasjonene og fakultet. Samtidig har FF FIN løftet frem en diskusjon om det på instituttnivå skulle være arenaer hvor ansatterepresentanter (tillitsvalgte) og lederne på instituttet diskuterer aktuelle saker. Dette har man etablert for eksempel på institutt for miljø- og naturvitskap, og kan være en modell for andre institutter å utforske. FF FIN mener det er ønskelig at det på alle institutter finnes arenaer for dialog og medvirkning for instituttnivå, særlig nå som instituttene blir større, og vi skal ta det opp igjen på neste ID-møte.

Sak 19/2018 – Strategiprosess og fellessamling for fakultet

Diskusjon om strategiprosessen, med særlig vekt på målet om å redusere antall institutt fra syv til fem.

Sak 20/2018 – Økonomirapport

Diskusjon om økonomirapportene som skal drøftes i ID-møtet.

Sak 21/2019 – prinsipp for tildeling av FoU-tid.

Styret trenger tid til å sette seg inn i saken, og setter opp dette som tema på neste styre-møte.

Møtet ble avsluttet kl 15:10, referat godkjent på sirk 19.10.18.

08.10.2018

Øyvind M. Berge, referent