12/23 Referat klubbstyremøte FIN, 12. des 2023

Referat fra klubbstyremøte FF-FIN 12.12.2023, 10:00-11:00

Til stede: Kyrre Skjerdal, Lars Arne Jordanger, Svein Gunnar Sjøtun, Deta Gasser


Sak 1 – Gjennomgang av sakslisten fra ID-møtet

Sak 31/H23 Fakultetssammenslåing

I den første fasen av det nye fakultetet må det være fokus på sikker drift, slik at kjernevirksomheten blir ivaretatt. På møtet vil det bli gitt en orientering om hva dette vil innebære. I tillegg vil dekanen gi en status for tilsettingene på nivå 3 og 4.

Flere av oss har vært involvert i innstillingsutvalgene for nivå 3 og 4 tilsettinger. Viktig og spennende arbeid, men til dels krevende.

Angående sammenslåing av FF klubbene for FIN FØS så er valgkomiteene fra FIN og FØS blitt informert om at de bør starte arbeidet med å rekruttere medlemmer til det nye styret, og en oversikt over medlemsfordelingen på de fem nye institutt er blitt sendt ut. FIN-FØS styrene vil fungere som interimstyret fram mot nytt styre er valgt.

Sak 32/H23 Råd og utvalg i FTMS

Delprosjektet om råd og utvalg har nå ferdigstilt sitt arbeid, og dekan vil informere om hva dette vil si for ID-møtet på FTMS.

I formøte med organisasjonene har Tekna vist en slide med en oversikt over hvor de ansatte på FTMS er organisert. Det viser at både Tekna og Forskerforbundet organiserer >10% av de ansatte (rundt 140 i Tekna, rundt 200 i Forskerforbundet), mens ingen av de andre organisasjonene organiserer så mange. Tekna kommer til å spille inn at Akademikerne bør kunne møtes i tillegg til Tekna.

Hvis akademikerne får møterett, får de tildelt ressurser fra arbeidsgiveren til det? Hvis akademikerne skal møte, så bør det være andre folk enn Tekna?

Vi i Forskerforbundet bør tilstrebe å ha fast bisitter på ID-møtene.

Sak 33/H23 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.

Ny tilpasningsavtale er på vei – vi må alle sette oss godt inn i den og forstå hva den betyr for medvirkning på nivå 3 og 4.


Sak 34/H23 Orientering ved organisasjonene

Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne et nytt styre og ny leder for den sammensatte klubben FIN-FØS, vi kommer til å operere som interimsstyre fram mot valget i februar/mars.


Sak 35/H23 HMS

Ingen kommentar.


Sak 36/H23 Nye stillinger

En oppdatert oversikt over stillinger som har vært lyst ut ved enhetene i 2023 er lagt ved innkallingen (vedlegg 2). De nye stillingene siden sist møte er merket med gult, og de i lysegrønt er midlertidige stillinger.

En ny realfagsstilling i Førde – vil den bli lyst ut som høgskulelektor/førsteamanuensis?


Sak 37/H23 Orientering ved dekan

• Eventuelt andre orienteringer


Sak 38/H23 Evaluering av ID-møtene i 2023

Er det noe vi har gjort på ID-møtene i FIN som vi kan dra med oss inn i det nye fakultet, og er det eventuelt noe vi bør gjøre annerledes? Ser dere behov for andre typer saker på disse møtene?

Vi er fornøyd med møtefrekvens og sakene, bra at saksliste legges ut på Vestibylen, gode referat som det kan kommenteres på.

Forbedringspunkt: ofte litt uklart hva som er en drøftingssak og hva som er en informasjonssak – det mangler ofte sakspapirer for saker som vi anser på drøftingssaker – kunne gjerne hatt sendt ut sakspapirer tidligere.


Sak 2 – andre saker

Vi må lande en dato for årsmøtet – Deta tar kontakt med FØS-klubben for å avtale

Trengs det endring av vedtektene for å slå sammen klubben? Deta tar kontakt med Gjert Anders

Brev til medlemmene før jul: Deta har laget utkast, gjerne kommenter innen torsdag, skal sette inn en setning om sjokoladen, skal peke på utfordringer framover: kontorsituasjonen, FoU-tid, arbeidsplan, sensurering/eksamensretting i jula som ikke tar hensyn til helligdager->hvor ligger det? HVL praktiserer det hardt?

Kontorsituasjonen: IDER skal ha infomøte om dette.

Stipendiatene fra fabrikgaten skal til K2, fast ansatte som deler kontor der det bare er plass til 1 om gangen

FØS: underdekning på 20%, 1 ansatt 2 dager øremerket kontor

Konsekvenser for arbeidsmiljøet?

Oppfølging av stipendiatene som må ut av fabrikkgaten?