11/23 Referat klubbstyremøte FIN, 13. nov 2023

Referat fra klubbstyremøte FF-FIN 13.11.2023, 14:00-15:00

Til stede: Kyrre Skjerdal, Lars Arne Jordanger, Svein Gunnar Sjøtun, Deta Gasser

Sak 1 – Saker fra ID-møtet


Sak 21/H23 Fakultetssammenslåing

Nå er ble delprosjektet om Nivå 4 drøftet og avsluttet. Modellen som ble vedtatt var modellen med i alt 20 assisterende instituttledere, og nå lyses disse stillingene i Jobbnorge - se også saken på Vestibylen. I tillegg har prodekanstillingene vært opp i tilsettingsutvalget i slutten av forrige uke.

Det er uklarhet rundt hvordan personalansvaret er tenkt fordelt på de ulike stillingene på IØA – campus vs. faginndeling – faginndelingen er ikke gjennomtenkt med tanke på campus og kontrollspenn – gikk for fort, for lite dialog med instituttet -> vi skal spille inn en skriftlig sak til ID-møtet

Delvis upresise formuleringer i utlysningene – hastverk!

Hvor står saken om innplassering av Mohnsenteret?


Sak 22/H23 Økonomisituasjon resten av året

På møtet blir det gått gjennom hvilke konsekvenser den økonomiske situasjonen vil medføre for avslutningen av dette året.

Er det noe å spare ved mindre bruk av eksterne sensorer?


Sak 22/H23 Revisjon av tilpasningsavtalen

Det jobbes nå med å revidere tilpasningsavtalen ved HVL. Blant de aktuelle endringene som er foreslått er a) styrke medbestemmelsen på nivå 3 (med et forslag om at instituttlederne skal delta i ID-møtet på fakultetet); b) styrke medbestemmelsen på nivå 3 og 4 og c) styrke sammenhengen mellom organ og nivå. Saken tas opp til diskusjon.

Hva betyr det konkret? Instituttråd? Mer personalmøter? Partssammensatt ledergruppe?

Medlemmer savner diskusjonsforum for faglig utvikling/samarbeid/prosjektutvikling

Ansatte savner et forum som ikke er for stort, som har et faglig felleskap, der en kan diskutere viktige utviklingssaker, strategi, prioriteringer, …med stor takhøyde, ikke bare en-veis-informasjon, der en kan gi innspill til viktige saker (kontor, areal, lab, prosjekter, fordeling av midler, ….)


Sak 24/H23 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.


Sak 25/H23 Orientering ved organisasjonene

Sak 26/H23 HMS

Sak 27/H23 Nye stillinger

En oppdatert oversikt over stillinger som har vært lyst ut ved enhetene i 2023 er lagt ved innkallingen (vedlegg 2). De nye stillingene siden sist møte er merket med gult.


Sak 28/H23 Orientering ved dekan

• Andre orienteringer

Sak 29/H23 Eventuelt