05/22 Referat klubbstyremøte FIN, 02.5.2022

Til stedet: Lars Arne, Svein Gunnar, Martin, Deta

Forfall: Carsten

Sak 01 – ID-møte 02.05.2022

Sak 27/V22 Revidert mandat og retningslinjer for forskningsgrupper

Prodekan for forskning legger fram revidert mandat og retningslinjer for forskningsgrupper (Vedlegg 2 og 3).

Ser greit ut synes vi.

Sak 28/V22 Dialogmøter med enhetene

Denne våren har dekanatet gjennomført dialogmøter med alle instituttene, Mohnsenteret og administrasjonen. Bakgrunnen for disse dialogmøtene er omleggingen av styringsmodellen ved HVL, gjennom årsplaner, føringsbrev og dialogmøter. Dette innebærer en styringsform som er mer dialogbasert med målsetninger og oppmerksomhet til enhetene.

Dialogmøter gir en anledning til å se på aktiviteten i enhetene. I tillegg ber fakultetet om korte handlingsplaner fra enhetene innen 13. mai. Bakteppet fra KD og regjering er et sterkere økonomifokus, en velfødd sektor, at man må forvalte rammen man har (bl.a. når det gjelder studieplasser) og at en må se på en eventuell å reduksjon av aktiviteten.

Dialogmøtene er et positivt tiltak, og det er viktig å legge til rette for medvirkning. Kan dialogmøtene kombineres med personalmøter, slik at de ansatte får treffe fakultetsledelsen? Informasjonsflyt til de ansatte er viktig, og de ansatte bør kunne spille inn til handlingsplanen.

Sak 29/V22 Søkertall april 2022

Søkertallene pr. april 2022 er nå offentliggjort. Dekan vil orientere om søkertallene og hva de vil si for fakultetet.

Flercampus-undervisning kan gjøre utdanninger mer robuste, slik at en ikke er så avhengige av søkertallene lokalt.

Sak 30/V22 Tiltak arealforvaltning - diskusjonssak

Dekanen orienterer om prosesser innen arealforvaltning som er under oppstart.

Sak 31/V22 Kunnskapsgrunnlag og arealstrategi for FIN

Det er nedsett et utval som skal arbeide fram et kunnskapsgrunnlag som skal danne utgangspunkt for ein arealstrategi for fakultetet. Strategien skal omhandle fakultet sine særlege infrastrukturbehov og vere for alle campus, og målsettinga er for å få meir kapasitet i spesialrom og laboratorium. Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innan 1. juni 2022. Fakultetsleiinga ved FIN og Avdeling for arealforvalting, drift og utvikling sett deretter ned ei felles arbeidsgruppe som utformar eit utkast til arealstrategi med utgangspunkt i det overleverte kunnskapsgrunnlag ila hausten 2022. I forbindelse med utforming av strategi vil verneteneste og tillitsvalde ved fakultetet bli involvert.

Det er viktig at arbeidsgruppen er sammensatt bredt, med representanter frå hvert institutt/campus. Bør det settes ned campus-vise undergrupper? Viktig med medvirkning frå de ansatte på rett tidspunkt. Svein Gunnar stiller gjerne som tillitsvalgt i ein felles arbeidsgruppe.

Sak 32/V22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.

Sak 33/V22 Orientering ved organisasjonene

Sak 34/V22 HMS

Vernerunder.

Sak 35/V22 Nye stillinger

En oversikt over stillinger som er under arbeid, og stillinger som er utlyst ved FIN, finnes på Sharepoint. For å komme dit må dere gå gjennom Teams-mappen for ID-møtet, trykk på de tre prikkene øverst til høyre, trykk på «Åpne i Sharepoint», log inn om nødvendig og trykk på «Hjem» inne i Sharepoint. Man kan også gå gjennom denne lenken.

Da skal dere finne oversikten med stillingene som blir ajourført kontinuerlig.

Listen inneholder ikke alle stillinger som er under behandling. Kan listen deles inn i faste stillinger, stipendiater, post-doktorer?

Sak 36/V22 Orientering ved dekan

  • arbeidsplandokumentet vedtatt og publisert på fakultetssiden

  • Andre orienteringer

Sak 02 - Lokallagsstyre – Lars Arne refererer

HVL styresaker

Lønnsforhandlinger/Streikeforberedelser

Sak 03 – Runde rundt bordet?

16/17. Juni Ullensvang styreseminar – Martin, Lars Arne og Svein Gunnar har ikke mulighet til å delta – Deta skal antakeligvis, Carsten?

Vi skal organisere et Info-møte til medlemmene 9 juni 13-14: -aktuelle saker, -lønnsforhandlinger, -strategiarbeid, -arbeid med arbeidsplandokument

Servering av is/kaffe i etterkant campus-vis