01/22 - FIN, 25. januar 2022

Til stedet: Deta, Lars Arne, Martin, Svein, Carsten

Sak 01 – Planlegging av årsmøte i klubben

Forslag fra lokallagsstyre: 16. mars for alle klubb-årsmøter, først klubbvise møter, så felles avslutning med foredragsholder som trekker litt folk? Forslag for foredragsholdere som ble nevnt: Trond Haukedal, Guro Lind, Kristin Lofthus Hope,….andre forslag? Martin spiller inn hjerneforskerne Moser som hadde vært spennende å høre på.

Valgkomiteens innstilling: Deta orienterer

Årsmelding 2021: Deta skriver utkast

Vi må finne ut om vi fortsatt har klubbpenger som bør brukes opp før det sendes tilbake til FF sentralt – fysiske middager for medlemmer står høyt opp på listen! Må avklares med lokallagsstyret.

Sak 02 – ID-møte 26.1.2022

Sak 01/V22 Innkalling og dagsorden + saker til eventuelt

Referat fra møtet 24. november 2021 er tidligere godkjent på e-postsirkulasjon (Vedlegg 1).

Sak 02/V22 Arbeidsgruppe for gjennomgang av arbeidsplandokumentet - løypemelding

Arbeidsgruppen som jobber med revisjon av arbeidsplandokumentet er gang med sitt arbeid. Det blir på møtet orientert om hvor langt denne prosessen har kommet. Målet er at ID-møtet får dokumentet til behandling 1. mars.

Deta er medlem i arbeidsgruppen, og gruppen har hatt to grundige møter allerede, og flere FF medlemmer har kommet med konkrete innspill. Revisjonen før 1. mars skal skje mer eller mindre innenfor dagens økonomiske rammer, med mindre justeringer. Deta peker på at dokumentet inneholder en del fleksibilitet (instituttledere kan tildele ekstra ressurser ved for eksempel utstrakt feltpraksis, labpraksis, flercampusundervisning osv.) - det er viktig at den enkelte ansatte er klar over den fleksibiliteten og tar aktivt kontakt med leder angående dette.

Klubbstyret diskuterte flere nye innspill:

- Høgpedkurset bør dekkes fullt av HVL ->må tas opp i lokallagsstyret

- Hvordan blir permisjon med lønn eller sykefravær koblet mot arbeidsplanen? Ingen automatikk i det nå, belastningen på arbeidsplanen forblir akkurat likt!

- Emner med flere faglærere involvert trenger tid til koordinering

- Vårsemesteret er lengre enn høstsemesteret, hvordan blir det ivaretatt?

- Ekstra ressurs til veiledning av bachelor/masteroppgaver som går på tvers av campus eller på tvers av studieprogram

Sak 03/V22 Kronetillegg for faglige verv og funksjoner - drøfting

I løpet av høsten 2021 har vi ID-møtet behandlet spørsmålet om kronetillegg for vervet som studieprogramansvarlig. De studieprogramansvarlige har i tillegg til kronetillegget, tid gitt på arbeidsplanen for å utføre dette vervet.

Fakultet foreslår å øke kronebeløpet fra kr. 15 000,- til kr. 25 000,- med virkning fra 1.1.2022. Saken tas opp til drøfting.

Det er Forskerforbundet som har tatt dette opp opprinnelig i sak 05/H21: «Forskerforbundet meldte inn en sak om bruk av kronetillegget for faglige verv og funksjoner ved fakultetet. De stilte spørsmålet om alle studieprogramansvarlige får like mye i kronetillegg på tvers av FIN, eller er det gradert i forhold til antall studenter e.l.? I tillegg spørsmål om på hvilket nivå har fakultetet lagt seg med kronebeløpet, og om dette nivået er tilstrekkelig for å sikre god rekruttering til vervet som studieprogramansvarlig».

Veldig bra at dekanatet tar opp forslaget fra FF, og økningen fra 15 000 til 25 000 for studieprogramansvarlige tydeliggjør viktigheten til denne oppgaven og støttes av Forskerforbundet. Spørsmål: ble det gjort undersøkelser på hvordan andre fakultet avlønner sine studieprogramansvarlige? Kommentar: 25 000 kr bør speile vanlig drift av studieprogrammer, ved større revisjon/omlegging av studieprogram bør studieprogramansvarlig avlønnes/tildeles tid i tillegg.

Sak 04/V22 ARK-undersøkelsen

Fakultetet ønsker en tilbakemelding fra de tillitsvalgte på hvordan de oppfatter prosessen rundt ARK-undersøkelsen og de videre tiltakene som enhetene planlegger.

På IDER ble det presentert på et instituttmøte før jul (presentasjoner gruppevis, elektro, data osv.)., Oppfølgingsmøte er planlagt.

På IMN Sogndal har ikkje de ansatte blitt informert om resultatet enda, bare ledergruppen. Det skal gjennomføres kartleggingsmøter i faggruppene i løpet av vinteren.

Grundig gjennomgang på Mohnsenteret på sentermøte, gode resultat.

Utfordringen: ARK-undersøkelsen tar bare opp forholdene på laveste/nærmeste nivå, vanskelig å kommentere informasjonsflyt oppover i systemet og større organisatoriske forhold, mange opplever det slik at det er der skoen trykker. Det oppleves generelt at fagrepresentasjon i beslutningsorgan er ofte dårlig.

Sak 05/V22 Sak 2 Utdanning og ressurser

Saken om en økonomisk bærekraftig studieportefølje var oppe på toppledermøtet i januar. Dekanen vil orientere om den prosessen som er i gang ved HVL med tanke på oppfølging av den periodiske evalueringen av samlet studieportefølje med vekt på økonomisk bærekraft.

Vi har to innspill angående utvikling av studieporteføljen:

1. Hvordan kan fagmiljøene bli involvert i utviklingsarbeidet? Innenfor studieprogram og på tvers? Viktig med utviklingsarbeid og tid til å tenke – bruke fakultetssamlinger/retreat til å jobbe spesifikt med utvikling!

2. Det er viktig at ekstern sammenligning av studieporteføljen blir gjort - hvordan står vi i forhold til tilsvarende utdanninger på andre institusjoner rundt omkring? Jobbes det systematisk med sammenligning med tilsvarende utdanninger andre plasser? Blikk utdad er viktig – er vi attraktive og konkurransedyktige, eller bør vi videreutvikle tilbudet vårt (viktig at vi ikke er stillestående!) For dette trengs det grundige analyser og jevnlige oppdateringer.

Sak 06/V22 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Instituttene laster nå opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet.

Sak 07/V22 Orientering ved organisasjonene

Sak 08/V22 HMS

Hva med forholdene under hjemmekontor? Har HVL overordnete retningslinjer på plass? Vi opplever at mange ansatte har investert betydelige private midler i utstyr på hjemmekontor, og mange har også opplevd hjemmekontor-relaterte helseplager og brukt penger på oppfølging av disse. Vi synes at alle ansatte bør si ifra til nærmeste leder, og at HVL bør få på plass romslige overordnete retningslinjer angående dekking av utstyr osv. relatert til hjemmekontor. Har fakultetet vurdert kompensasjon for enda flere måneder på hjemmekontor?

Sak 09/V22 Nye stillinger

En oversikt over stillinger som er under arbeid, og stillinger som er utlyst ved FIN, finnes på Sharepoint. For å komme dit må dere gå gjennom Teams-mappen for ID-møtet, trykk på de tre prikkene øverst til høyre, trykk på «Åpne i Sharepoint», log inn om nødvendig og trykk på «Hjem» inne i Sharepoint. Man kan også gå gjennom denne lenken.

Da skal dere finne oversikten med stillingene som blir ajourført kontinuerlig.

Vi har ingen kommentarer til stillingene under utlysning (det er en fin oversiktlig liste nå), men ønsker å spille inn en sak til neste ID-møte angående deltakelse på intervjuer, som Deta skal utarbeide.

Sak 10/V22 Orientering ved dekan

· Beredskapsarbeidet · Prosess for tildeling av FoUI-tid 2022-2022, se også her

· Igangsetting av utarbeidelse av en arealstrategi for FIN

· EpN-registrering

· Disputaser ved doktorgradsprogrammet i datateknologi

· Andre orienteringer

Sak 11/V22 Eventuelt

Vi har spilt inn en sak angående tildeling av FoU-tid:

Forskerforbundet ønsker gjerne å spille inn en sak til ID-møtet kommende uke angående prosessen for tildeling av FoUI-tid 2022-2022. I saken på Vestibylen står det:

«Dekan har videre vedtatt å gi en viss fleksibilitet til instituttene rundt tildelingene, og rundt muligheten til å kunne tildele noe forskningstid/driftsmidler til eksempelvis aktive/FoU-interesserte nytilsatte, og i relasjon til ansatte som eventuelt har sluttet.»

Forskerforbundet støtter i utgangspunktet framgangsmåten, og ser fordelen med å ikke gjennomføre en omfattende søknadsprosess i år (selv om framgangsmåten gjerne kunne ha blitt drøftet på ID-nivå eller i FI-utvalget på forhånd). Men vi er opptatt av at nytilsatte får gode vilkår til å komme i gang med forskning, og foreslår derfor at formuleringen ovenfor bør endres til: «Nytilsatte som ikke var med i søknadsprosessen i fjor, tildeles FoU-tid og driftsmidler på lik linje med top-kategorien i den tilsvarende stillingskategorien, for å sikre at nytilsatte får gode muligheter for å komme i gang med FoU-aktivitet og for å sikre likebehandling på tvers av institutt».