01/21 Klubbstyremøte FIN, 19. januar 2021

Referat klubbstyremøte, 19.01.2021, kl. 14.30-15.30

Til stedet: Lars Arne, Carsten Gunnar, Øyvind (til 14.15)

Sak 01: Planlegging av årsmøte

Årsmøtet blir holdt 23.2.2021, kl. 14-15.30 digitalt. Øyvind og Gisle stiller ikke til valg, mens Carsten Gunnar stiller til gjenvalg. Deta og Lars Arne er ikke til valg. Lars Arne stiller til valg som nestleder, og det planlegges en arbeidsfordeling mellom leder og nestleder slik som i 2020. Alle går gjennom utkast til årsmelding før den sendes ut til medlemmene.

Sak 02: Saksliste ID-møte 22.01.2021

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått. Deta og Lars Arne stiller fra FF på ID-møtet.

Saksliste til ID-møte:

Sak 02/V21 Igangsettelse av arbeidsgruppen for revisjon av arbeidsplanene ved FIN

Gjeldende avtale om prinsipper for oppsett av arbeidsplaner for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved FIN gjelder for inneværende studieår (2020/21). Avtalen skal drøftes på nytt på ID-møte innen 1. mars 2021 med tanke på en eventuell revisjon av avtalen for studieåret 2021/22.

På dette møte blir det orientert om at arbeidet med å forberede drøftinger for avtale angående oppsett av neste års arbeidsplaner nå starter. Lederen av arbeidsgruppen, Ove Jan Kvammen, vil være til stede på møtet. Følgende prosedyre for prosessen skisseres:

  1. I henhold til gjeldende avtale vil prodekan for utdanning først kalle inn instituttene til et dialogmøte om erfaringene med praktiseringen av gjeldende avtale så langt.

De tillitsvalgte blir samtidig invitert til å komme med innspill i forhold til ting de mener det er behov for å endre på i gjeldende avtale.

  1. I etterkant av dette vil en mindre arbeidsgruppe på vegne av dekan, utarbeide forslag til et nytt avtaledokument for neste studieår, som vil bli presentert for ledergruppen, og deretter drøftet med de tillitsvalgte.

Ting som det kan være grunnlag for å se på nå, og som det spesielt inviteres til å komme med innspill på er:

  • Hvordan blir arbeidsbelastningen for undervisning påvirket av den omfattende omleggingen til digital undervisning som vi nå opplever?

  • Erfaringer med at sikringsbestemmelsen for hvor mange studiepoeng en kan pålegges å måtte undervise ble tatt bort ved forrige revisjon.

  • Ressurstildeling til koordinering av fag som blir undervist på fleire campus med felles opplegg og eksamen.

  • Hvordan tilførsel av eksterne FoU-midler behandles i avtalen?

Sammensetningen av arbeidsgruppen er ikke endelig bestemt. Fagforeningene inviteres med i arbeidsgruppen med en felles representant dersom de ønsker. Saken legges frem til diskusjon.

Arbeidsgruppen bør ha en representant fra fagforeningene. Viktige moment under revisionen:

  • Ekstraordinære situasjoner skal kunne handteres

  • Det trengs ressurser til digitalisering av undervisningen

  • Tildeling av FoU-tid bør inngå i arbeidsplandokumentet

  • Eksternfinansiering skal ikke føre til nedkorting av administrativ tid og tid til faglig fornying

  • Mulighet for strategiske midler/fagutviklingsmidler hvis det skal utvikles noe nytt?

Sak 03/V21 Prosess for å tildele FoU-tid

Prodekan for forskning vil ha en gjennomgang av prosessen for årets FoUI-tid søknader; frister og vurderinger fra instituttleder/assisterende instituttleder. Oppdatert informasjon om årets søknadsprosess vil komme på fakultetets nettside fredag 15.01 eller mandag 18.01: https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fin/forsking/

Er dette bare en informasjonssak, eller en drøftingssak? Vi savner en drøfting av våre skriftlige innspill som vi sende i desember 2020. Vi vil gjerne drøfte totalrammen avsatt til FoU-tid, samt hvordan differensiering foregår innenfor hver stillingskategori. Når og hvor kan vi bli involvert i drøfting av fakultetsbudsjettet?

Sak 04/V21 Årsplanen ved FIN

Årsplanen for FIN bygges om rundt handlingsplaner for kjerneområdene for fakultetet. Ambisjon er å aktivisere plandokumentet, og være presise på hva vi ønsker å oppnå i 2021. Den har vært førstegangsbehandlet i ledermøtet, og er nå ute på innspillsrunde hos råd og utvalg ved fakultetet.  Årsplanen blir ettersendt tirsdag 19. januar (vedlegg 2).

Sak 05/V21 Referater/logger fra instituttmøter

Ifølge tilpasningsavtalen til HVL skal ID-møte ha tilflytende informasjon instituttene og senteret personalmøter. Det ble i forrige ID-møtet pekt på at koplingen mellom disse møtene og ID-møtet på fakultetet, kan løses ved at instituttene laster opp sine referat/logger opp i Teams-gruppen for ID-møtene på fakultetet. Denne løsningen er nå på plass.

Dette vil være et fast punkt i innkallingen fremover.

Sak 03: Runde rundt bordet

  • Øyvind rapporterer fra lokallagsstyre

Vi rakk ikke å gå gjennom dette punktet - møtet ble avsluttet 15.35.

Referat godkjent på sirk. 20.01. Kl. 12.00

Referent: Deta Gasser