Årsmøte FF-FLKI 17. februar 2020

Årsmelding Forskerforbundet Klubb FLKI 2019

Meldingsperiode: 21 februar 2019 - 17 februar 2020

1. Klubbstyre

I dette året har styret (selvkonstituert) hatt følgende struktur:

Andrea Eikset (Leder) Bergen

Olav Christian Ruus (Nestleder) Stord Christina Løkslett (Medlem) Sogndal Hege Gjerde Sviggum (Medlem) Sogndal Sissel Rosland (Medlem) Bergen

Nytt av året er at styrets medlemmer nå får lønn på 5000 kr per år de er medlemmer. I tillegg får alle medlemmer i styret timer for arbeidet. Timene tildeles av klubbleder, og disse timene kan variere fra år til år.

  1. Valgkomitè 2020

   1. Forrige årsmøte ble følgende komité valgt

   2. Valgkomiteen velges for 2 år og består av fire medlemmer. Stord: Anne Kristin Rønsen

   3. Bergen: Maria-Rosa Raphaela Doublet og Martha Thunes Merknad: Sogndal: ingen er vervet til komitéen per i dag.

   4. På grunn av manglende medlemmer i komitéen har klubben arbeidet hardt for å rekruttere inn fra høsten 2019 (se sak 4)

  2. Klubbstyrets virksomhet i perioden

   1. Klubbstyret har hatt klubbmøter før hvert ID-møte på fakultetet, og flere uformelle møter og dialog i perioden. Dette har vært både fysiske møter og Skype-møter. Vi har også arbeidet i samskrevne dokumenter.

   2. Klubbens leder (Andrea) har deltatt på Informasjons- og drøftingsmøter på fakultetet, og klubbleder har informert de andre klubbmedlemmene om saker og papirer, for å sikre at Forskerforbundets klubb FLKI er representert på disse ID-møtene og i høringsuttalelser som omhandler fakultetet. Det har vært behandlet mange viktige saker som har innvirkning på medlemmenes arbeidssituasjon i forbindelse ved fakultetet. I tillegg har det blitt sendt ut nyhetsbrev til klubbens medlemmer jevnlig i løpet av året. Dette har fått god mottakelse, men noen medlemmer gir uttrykk for at de savner flere nyheter fra sitt spesifikke campus. Det anbefales at dersom nyhetsbrevene skal fortsette videre i klubbens virksomhet, bør klubbens medlemmer gi mer innspill fra sine campus, eventuelt at medlemmer kommer med saker de tenker er relevante.

   3. Andrea Eikset og Olav Christian Ruus har i samarbeid med lokallagsstyret og medlemmer av FF-FLKI utarbeidet kravlister til lønnsoppgjøret i 2019. Og Olav Christian Ruus var til stede som bisitter for Forskerforbundets medlemmer i lokale lønnsforhandlinger høsten 2019 (Stord), i samarbeid med HTV Gjert-Anders Askevold og FA-leder Trond Brattelid

   4. Som tillitsvalgte for klubben, har vi håndtert ulike saker for å komme med medlemmers innspill, uten at man dermed alltid får gjennomslag for Forskerforbundets synspunkter. Klubben har tidvis problemer med å vekke engasjement hos medlemmer, og vi oppfordrer alle til å komme med ideer til økt involvering i klubbens virksomhet.

Viktige saker

  • Stor utskifting i klubbstyret

  • Samarbeid på tvers i klubben og opp mot lokallagsstyre: Klubbmøter før hvert ID-møte med dekan og tillitsvalgte/verneombud og deltakelse på

   • lokallagsstyremøter

  • Forsøk på rekruttering til klubbstyret og valgkomité har vist seg å være vanskelig

  • Høringer: BLU studieprogram og emneplaner (januar), Studieporeføljestyring (mars) og FoU-tid (mai)

  • Felles OU-seminar for alle klubber 19-20 november: Arbeidsvilkår, medbestemmelse og fagmiljøutvikling på tvers av campus og fakultet ved HVL med NOKUT representant Stephan Hamberg og kommentatorer Sissel Rosland og Tom-Are Trippestad for HVL (45 deltakere)

  • Studentrekruttering på Campus (Bergen 4 september)

  1. Nytt klubbstyre for Klubb FLKI

   1. I løpet av året 2019 har klubbstyret sterkt behov for nye personer. Endringene har vært som følgende

   2. Andrea Eikset (leder) – Permisjon fra februar 2020

   3. Olav Christian Ruus (nestleder) –

   4. Hege Gjerde Sviggum (medlem) – Har trukket seg som medlem pga ny lederstilling Christina Løkslett (medlem) – Avtroppende

   5. Sissel Rosland (medlem) – Avtroppende

   6. Medlemmene ved Forskerforbundet FLKI må velge klubbleder og nye klubbmedlemmer ved årsmøtet. Og deretter vil styret konstituerer seg selv jfr § 7: «Årsmøtet vel klubbstyre og valkomité og handsamar årsrapport og eventuelt arbeidsprogram. Klubbstyra konstituerer seg sjølve. Klubbstyret og valkomiteen sine medlemmer vert valde for to år. Den som blir vald til klubbleiar blir også innstilt til val som klubbrepresentant i lokallagsstyret.»

  2. Prioriteringer for neste periode

   1. Studieportefølje ved FLKI er et viktig fokusområde. I tillegg skal det arbeides med å skape gode arbeidsplaner for ansatte, der ledere nå har fått det nye arbeidsredskapet PlanEdit, som ikke fungerer helt uprobematisk. Det kartlegges også kompetanse ved FLKI, noe som kan få konsekvenser for våre medlemmer. I tillegg arbeider lokallagsstyret med arbeidssituasjonen knyttet til ABW-konseptet.

   2. Vi arbeider kontinuerlig for våre medlemmers interesser: lønn, medvirkning og arbeidsvilkår. Dialogen opp mot lokallagsstyret er et viktig forum for oss, da fakultetene ved HVL har mye til felles i sine problemstillinger. Vi ønsker å få flere arenaer for påvirkning i fakultetet. Da er vi også avhengig av engasjerte medlemmer som gir oss tilbakemeldinger og deltar i ulike verv på fakultets- og instituttnivå.

5. Klubbstyrets deltagelse på kurs/forhandlinger/seminar i perioden

Opplæring

Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler Pensjon

Oppmerksomt nærvær i den vanskelige samtalen

Seminarer og konferanser v/Forskerforbundet

FFL-Tur med fagpolitiske foreninger inne Forskerforbundet Forskerforbundets årlige lærerutdanningskonferanse

Dagsseminar om årets lønnsoppgjør i staten

OU-seminar Kompetanseheving for teknisk administrativt personell

Andre oppgaver

Bisitter ved lokale lønnsforhandlinger ved HVL (Olav Christian Ruus)

Sted: Stord

Dato: 05.02.20

På vegne av klubben

Olav Christian Ruus

Fungerende klubbleder Forskerforbundet FLKI