12/20 Klubbstyremøte FIN, 12. desember 2020

Referat klubbstyremøte, 08.12.2020, kl. 13-14

Til stedet: Deta, Lars Arne, Carsten Gunnar, Øyvind, Gisle

Sak 01: Saksliste ID-møte 27.10.2020

Deta og Gisle stiller på ID-møte 10. desember kl. 12-14.

Saksliste fra ID-møtet i svart, våre kommentarer i blått.

Sak 21/H20 Tilpasningsavtalen på FIN

Hvordan skal fakultetet organisere det slik at vi sikrer at informasjonen/referatene fra instituttenes personalmøter blir fanget opp ID-møtet på FIN? På møtet vil representanter fra HR-avdelingen informere om tilpasningsavtalen ved HVL. I tillegg vil instituttlederne fra IMM og IDER komme for å fortelle om hvordan de organiserer instituttmøtene i dag, og hva de tenker eventuelt må endres fremover. Måket er å drøfte oss frem til gode rutiner for oppfølging av tilpasningsavtalen ved fakultetet. Vedlagt er det et forslag til mal for gjennomføring av personalmøter fra HR (vedlegg 2).

I tilpasningsavtalen for HVL (side 5 og 6) står det følgende (hele avtalen finnes her):

«I HVL kan medverknad på fakultet og i fellesadministrasjonen utøvast gjennom personalmøte for alle tilsette i institutta og avdelingane. Leiarar og tilsette i institutta og avdelingane kan vurdere om personalmøta som hovudregel skal haldast på nivået under institutt eller avdeling.

Personalmøta skal haldast minst to gonger i semesteret. Det skal skrivast referat frå møta.

Leiarar og tilsette skal i fellesskap finne føremålstenleg format på og innhald i personalmøta. Møta skal nyttast som informasjons- og dialogmøte, og bidra til at tilsette sjølve får høve til å medverke til utforminga av avgjersler som gjeld arbeidssituasjonen til fleire tilsettegrupper innafor eininga. Aktuelle punkt på dagsorden vil mellom anna vere saker som vedkjem økonomiske disponeringar i eininga, kompetanseutvikling, bemanningsplanlegging, organisering av arbeidet, samt personal- og HMS-tiltak.

Referat frå møte på institutt/avdelingsnivå skal gjerast tilgjengeleg for tilsette, og ID FAK og ID FADM. ID FAK og ID FADM skal sjå til at medverknad i fakulteta og fellesadministrasjonen fungerer i tråd med intensjonen

Positivt med mal for referat frå personalmøter, kan gi god oversikt over instituttenes aktivitet, og god informasjon til ansatte.

Behov for at ansatte på instituttene får betre innsikt i instituttets og fakultetets økonomi.

Sak 22/H20 Regnskapsrapport

Administrasjonssjefen vil presentere regnskapsrapporten for november.

For kun november eller akkumulert for året hittil?

Sak 23/H20 Vurdering av ressursen i arbeidsplandokumentet

Tekna ønsker å ta opp muligheten for å gå tilbake til den tidligere versjon av arbeidsplandokumentet, slik det var før forrige revisjon. Tekna får masse henvendelser fra medlemmer som nå jobber mer enn før, med digital undervisning, omlegging av lab til digitale «flater» etc. Det er mer jobb samtidig som man har fått innskrenkninger på arbeidsplanene. Tekna ønsker å få dette belyst og diskutert.

Reduksjon på arbeidsplanen må samsvare med reduksjon i undervisningsmengde. Flipped classroom kan for eksempel gi innsparing på sikt, men krever også investering i å forberede læringsstoff.

FIN er konkurranseutsatt, så HVL sin budsjettmodell er til ugunst for FIN, særlig når det er svakere kandidatgjennomstrømning.

Covid-situasjonen bør løses med overtidsinstituttet, ikke rulle tilbake arbeidsplanen til forrige versjon. Arbeidsplandokumentet bør heller reforhandles ut fra en normal arbeidssituasjon.

Sak 24/H20 Orientering ved organisasjonene

FoU-tildeling: Foreslår å drøfte dette på ID-møtet, og se på om prosessen bør revurderes. Urettferdig fordeling av FoU-tid på tvers av fakultetene. Ved FIN søker mange 1. amanuenser ikke FOU-tid, mens gjennomsnitt tildeling er basert på de som har søkt. Da er 22% FoU-tid på FIN og 22% på for eksempel FLKI (hvor alle får FoU-tid) ulike ting – i realiteten høyere tildeling på FLKI.

Hvordan skal tid fordeles internt via arbeidsplanen? Hvordan kan vi øke rammen for FoU-tid?

Kompensasjon for ulike verv - få bedre oversikt over hva som er tildelt på FIN.

Deltagelse på intervjuer for alle stillinger – FF-klubben har for lite tid tilgjengelig, bør prioritere å delta på faste (hva med utenlandske stipendiatsøkere?) ansatte faglige stillinger.

Sak 25/H20 HMS

Sak 26/H20 Nye stillinger

Vedlegg 3 viser en oversikt over stillinger som ellers er under arbeid og stillinger som er utlyst ved FIN. Fra saksnr. 20/08848 er sakene nye fra forrige møte – ellers er det merket gult i tidligere saker der det har skjedd endringer.

Sak 27/H20 Orientering ved dekan

  • Covid-19

  • Strategiske midler

  • Utvikling av nye masterprogram

  • Orientering fra KD-møte om Stord-modellen

  • Vervene prodekan for innovasjon og faglig ansvarlig for doktorgradsprogrammet

  • Ny fakultetsside på Vestibylen

  • Andre orienteringer

Sak 28/H20 Eventuelt

Sak 02: Runde rundt bordet

  • Oppsummering medlemsmøte 26. november

  • Hvordan skal vi strategisk jobbe med følgende tema: tildeling av fou-tid, fordeling av KD-stipendiat-stillinger, praktisering av særavtalen, treg behandling av opprykksøknader

  • Deltakelse på stipendiat- og post-doc intervjuer?

  • Øyvind informerer fra lokallagsstyret

  • Hva skal vi bruke FF-FIN klubbpengene på? (8761 kr for 2020)

Møtet ble avsluttet kl. 14:15 . Referat godkjent på sirk. 11.12. Kl. 12.00

Carsten Helgesen