05/20 Klubbstyremøte FIN, 5. mai 2020

Referat klubbstyremøte, 5.5.2020, kl 12.30-14.00

Til stedet: Deta, Lars Arne, Carsten, Gisle, Øyvind

Sak 01: organisering av FF-FIN klubbstyre-arbeidet, oppgavefordeling, godtgjørelse og timetildeling

Vi fører referat på rundgang. Øyvind er referent i dag. Vi forsøker å ha klubbstyremøter 2-3 dager i forkant av ID-møter på fakultetet (1 gang per mnd), og etter behov.

Klubblederne får 10 000 kroner i godtgjørelse, mens klubbstyremedlemmene får 2000 kroner. På FIN deler klubbleder og nestleder møteaktiviteten (og godtgjøring) mellom seg. Øyvind møter i hovedsak i lokallagsstyret, mens Deta møter på ID-møter på fakultet. Det må i tillegg være en bisitter til ID-møtene. Lars A. blir fast bisitter i ID-møtene, ved forfall fra Deta/Lars A. møter en annen fra klubbstyret.

Timetildeling og godtgjørelse følger studieåret. I fjor var det tildelt ca 250 timer til klubben der alt tilfalt klubbleder. Deta ønsker at vi fordeler tiden mellom alle i klubbstyret. Vi fordeler dette når det er klart hvor mange timer klubben får tildelt slik at dette blir innarbeidet i arbeidsplanen.

Sak 02: gjennomgang saksliste ID-møte 7.5.2020

Disse sakene ble diskutert i klubbstyret:

  • Søkertall Navn på studieretninger synes å være av betydning. Det kan være tid for å se på navn på studiene som bedre kommuniserer til dagens søkere hva studiene faktisk inneholder. Ved evt. nullopptak bør studenter som har søkt på de aktuelle studiene følges opp proaktivt for å forsøke å få dem til å omprioritere til lignende ingeniørfag der vi har opptak. Kan studier som står i fare for nullopptak, søke midler om å videreutvikle kursene til EVU?

  • Oppstart høsten 2020 Vi koordinerer oss med Tekna. Deta hører med Pål A. Carsten kan være en kandidat fra oss.

  • Stå i stilling utover 70 år Dette må i utgangspunktet bunne i initiativ fra arbeidsgiver på fakultetsnivå, men med politikk på institusjonsnivå på dette. Ser utgangspunktet ikke store motforestillinger med det som ligger i saken.

Sak 3: Tildeling av FoU-tid på fakultetet

- Det er viktig å ha driftsutgifter til å være med på internasjonale konferanser – vi ønsker mer oversikt over budsjettet og prioriteringer som blir gjort mellom faste stillinger, driftsutgifter, tid til fou.

  • Ønsker mer informasjon om hvordan de 50 mill. Som er avsatt ifbm universitetsamb. For FIN sin del.

Sak 4: Status innplassering Kronstad

  • Det er noe misnøye med at flytteprosessen kjøres under eksamensavvikling og koronatilpassing.

Sak 5: Informasjon til medlemmer på engelsk

  • Sende ut 1-2 ganger i semesteret “nyhetsbrev”, både norsk og engelsk, om saker klubbstyret jobber med.

Sak 6: Rekrutteringstiltak

  • Arrangere minst 1 medlemsmøte i året. Velkomstbrev til nyansatte. Deles ut av oss + rekruttere kontaktpers. som kan ivareta dette på de andre instituttene. Deta kontakter aktuelle medlemmer på institutt for bygg og maskin og marin.

Møtet ble avsluttet 14.:00 Referat godkjent på sirk 06.05.kl 14:00

Øyvind M. Berge, referent.