05/20 Klubbstyremøte FIN, 27. mai 2020

Referat klubbstyremøte, 27.5.2020, kl 11.00-12.00

Til stedet: Deta, Øyvind, Gisle, Lars Arne, Carsten

Sak 01: Gjennomgang av saker til ID-møte 2.6.

Desse sakene vart diskutert i klubbstyret

  • Innplassering og utforming av arbeidsplassarealer i Fabrikkgaten 5

  • Orientering frå Øyvind som har erfaring frå arbeid i Fabrikkgaten 5: Tidlegare HMS-sak pga. dårleg luftkvalitet i den delen som har det gamle ventilasjonsanlegget (rød sone på oversiktskart). Dersom dette ikkje har blitt ordna er det direkte helseskadeleg å sitje der. Dette vil ikkje vere gode arbeidsforhold for dei stipendiatane som det er tenkt skal sitje der. Luft er viktigare enn møblering. Deta: Problematisk prosess mtp. arbeidsgruppa sine føringar, ikkje skikkeleg avklart.

  • Det må avklarast at stipendiatane som skal inn i dette bygget får skikkelege arbeidsforhold, med omsyn til lyd, lys og luft. Vi må snakke deira sak.

  • Relatert innspel til ID-møtet, problematisk i K2 at det enno ikkje er på plass ein plan for korleis dei vil løyse at det er tenkt at fleire personar skal inn i ein etasje enn det som det faktisk er arbeidsplassar til. Vidare: Korleis skal ein forholde seg til korona-reglar i dei nye opne kontorplassane.

  • Evaluering av partssamarbeidet våren 2020

  • Deta: Formøte med de andre organisasjonene på fredag. Innspel til evalueringa: Møtepapir har ofte blitt sendt ut for seint. Samarbeid prega av informasjon i etterkant, men lite informasjon i forkant. Vanskeleg å kome med konstruktive innspel i ein slik situasjon. Fagforeiningane må bli involvert før det kjem eit forslag til vedtak. Kvar står Statsbygg og Areal i dette samarbeidet? Kor mange av premissane vert lagt frå dei utan diskusjon i organisasjon. Viktig at organisasjonane vert brukt konstruktivt, med involvering frå dei tilitsvalde. Status til no har medført ein del støy. HVL har fått korreks frå departementet om at K2-prosessen har vore eit brot med hovudavtalen.

  • Vi ønskjer å fremme partssamarbeid også på institutt-nivå, ved at tillitsvalgte blir involvert i viktige prosessar.

  • Vi ønskjer å vere ein konstruktiv partnar for sakshandsaming på både institutt- og fakultetsnivå. Viktig å få på plass ordningar som ikkje berre er reine informasjonsmøter, men der diskusjon/tilbakemeldingar kan skje.

Sak 02: Ressurstildeling FF-FIN, modell for fordeling av arbeidstimer innenfor FIN-klubben

Honorar (vedtatt av lokallagsstyremøtet): 10 000 til klubbleder, og 2000kr til styremedlemmene.

Klubbressurser: Vi har fått tildelt 9000kr som vi kan bruke på klubbaktivitetene i 2020- Timetildeling: Tall først ferdige rundt 1. august, men kan rekne med å få ca. 290 timar. Timane vil bli fordelt etter same system som det som vert brukt for honorar: Leiar får 56% av timane, kvart styremedlem får 11%.

Sak 03: Hvordan kan vi bruke FF-kampanjen «working in Norway – know your rights» for å rekruttere flere stipendiater og utenlandske arbeidstakere?

https://www.forskerforbundet.no/english/working-in-norway/

Forslag om å kontakte stipendiatane sine tillitsvalde, og invitere alle stipendiatane til pizza-kveld i august. Med omsyn til andre utanlandske nytilsette, så kan vi spele inn at dette er ønskeleg å få tatt på HVL-nivå, for eksempel ved å få på plass et gratis kurs på engelsk gjennomført av Forskerforbundet sentralt (som på UiO: https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2019/working-innorway-know-your-rights/).

Møtet vart avslutta kl. 12.00. Referat godkjent på sirk 28.05. Kl. 12.00

Lars Arne Jordanger, referent.