02/20 Klubbstyremøte FIN, 4. feb 2020

FIN-møte nr. 1 2020

Dato: 04.02.2020

Disse møtte: Alvhild, Deta, Øyvind og Gisle

Sak 1/20: Årsmøte

Tidspunkt for årsmøte blir 4. mars kl 10-12. Det blir lunsj fra 11:15.

Valg: Deta stiller som leder, men ønsker ikke å sitte i HVL lokallagsstyret. Hennes forslag er å dele disse oppgavene noe. Alvhild er interessert i å stille som nestlederkandidat i nærregion Bergen. Alvhild kan også stille til valg igjen som leder for FIN om ønskelig, men kan trolig ikke ha begge verv og vil prioritere nestlederverv om det blir aktuelt. Alvhild kan også stille til valg som klubbstyremedlem i FF-FIN. Øyvind kan stille som nesteleder for å være med å sikre kontinuitet dersom Deta stiller som leder. Dersom ikke, kan Øyvind gjerne tre til side. Øyvind kan stille i FF-HVL lokallagsstyret på vegene av klubben, og så kan Deta stille på ID-møter på fakultetet. Gisle stiller til valg.

Foreslår å holde frem med samme valgkomite i 2021.

FF-FIN klubben bør diskutere det at hele styret skiftes ut samtidig. Bør halvparten velges hvert år (alle med funksjonstid to år), slik at ikke alle skiftes ut samtidig? Styret ber valgkomiteen vurdere om to styremedlemmer bør velges for to år, mens de øvrige tre velges for ett år, og legge frem sin innstilling for årsmøte.

Innkalling. Alvhild lager en innkalling og bestiller mat til møtet til møterommet.

Teknologi. Stream må fungere bedre enn sist. Vi bør legge opp til å vise presentasjoner lokalt, og ikke streame presentasjoner. Alvhild følger opp IT for bistand.

Årsmelding. Alvhild lager utkast til årsmelding og sender på sirk til styret.

Sak 2/20 Arbeidsplan

Det er mange som nå blir pålagt internsensorarbeid uten at det er på arbeidsplan. Det er viktig at dette må komme på arbeidsplanen. Diskusjon om hvordan 10 prosent kutt skal skje. Det bør utarbeides et grunnlagsmateriale som diskuterer ulike sider ved dette. Herunder oversikt over antall studenter per kurs de siste tre år for alle institutt og studieretninger. I tillegg til utgiftssiden, må vi forsøke å øke inntektene (både knyttet EVU, eksternfinansiert forskning og utdanningsprogrammer som SFU).

Sak 3/20 FoU-tildelingskriterier

FF-FIN etterlyser mer informasjon om vurdering av oppfyllelse av kriterier for tildeling av FoU-tid og prosess. Det bør være FoUI-utvalget som har hovedansvaret for tildeling. Prosessen må være transparent ift. tildelingskriteriene.

Sak 4/20 Tildeling av arbeidsplasser i 2020 – på Kronstad

Ombygging av lokaler er en forhandlingssak (overordnede forhold). Balansen mellom kontor og landskap for faglige ansatte virker ubalansert mellom fakultetene i Bergen isolert for K1. For FF FIN er følgende moment viktig:

1. Personer som har tatt belastning av å måtte sitte utenfor hovedcampus siden flytting fra Nygård bør prioriteres ved innplassering i K1.

2. Ingeniører kan ikke sitte på laboratoriene under pågående kurs. De må minimum sitte i flermannskontor.

3. Unødvendig kontorflytting bør unngås.

Kontorsituasjonen i Bergen er den enkeltsaken som engasjerer medlemmene våre mest. Bør vurderes medlemsmøter knyttet til dette i vår.

Møtet ble hevet 15:15. Godkjent på sirk. 07.02.20.

Øyvind M. Berge, referent