12/19 Styremøte, klubb FLKI, 3. desember 2019

Klubbstyremøte (Skype)

Til stede: Christina, Sissel og Andrea

Referent: Andrea

  1. Godkjenning av referat 31.10.10

Godkjent uten merknader.

  1. Lederskap i klubbstyret diskuteres

Det er vanskelig å rekruttere. Full utskiftning i klubbstyret byr også på problemer. Olav Chr er foreslått som ny leder.

  1. OU-seminar 19-20 november

Generelt var deltakerne svært fornøyde med programmet.

Generelt oppsummert av parallellsesjonen i Klubb-FLKI:

  • Grunnleggende frustrasjon om strukturen ved FLKI, linjer oppleves som uklare

  • Følelse av skinndemokrati: at saker er avgjort før de er drøftet/diskutert

  • Vi trenger forum for instituttledere og samarbeidsutvalg

  • Vi opplever det som at dialog med ledelsen, har mer innvirkning enn ID-møter

  • Aktive forum der folk kan møtes ansikt til ansikt (for eksempel personalsonene på KRS) fungerer godt

  • Ofte vil ledelsen finn ut av «hvem gjelder dette – er dette et generelt eller spesifikt problem?» Dette må vi bruke når vi har dialog med ledelsen om et problem, en mening eller annet

  • Vi ønsker ikke at Forskerforbundet skal avlaste ledelsen, vi må finne andre måter å medbestemme på

  • Medlemmene uttrykker det som positivt at det er representanter for FF på hvert campus

  1. Årsmøte Februar 2020

Dato: 17 februar

Vi må sende ut dagsorden og skrive årsmelding. Andrea er snart ferdig med dette

Skype eller rom?

Folk ønsker flere møtepunkter. Vi ønsker gjerne lunsj-årsmøte!

  1. ID-saker fra ledelsen

Klubbstyret ønsker ikke at campus skal settes opp mot hverandre. Vi savner informasjon spesielt om hvordan det skal rekrutteres til emner «som er for små».

Hvordan kunne budsjettrammen bli sprengt med 10500 a.t for 1-4 trinn i GLU?

Se ellers referat fra ID-møte.