03/19 Styremøte, klubb FLKI, 8. mars 2019

Klubbstyremøte (Skype)

Til stede: Hege Gjerde Sviggum, Christina Løkslett, Andrea Eikset

Referent: Andrea Eikset

1. Godkjenning av referat møte 19.02.19

Godkjent uten merknader

2. Gjennomgang av saksliste til ID-møte

Gjennomgått med noen merknader til ID-møtet.

3. Oppsummering årsmøte lokallag (05.03.19)

Dårlig oppmøte. Hva kan vi gjøre? Skal legges inn i Årshjulet lengre tid i forkant. Kan ha årsmøtet senere på dagen evt onsdag i møtetiden? Ta med servering. Andre klubber har hatt møtet sitt på Skype. Et alternativ for oss? Hva syns medlemmene?

4. Monika Reime ønsker kontakt med folk i Sogndal

Innkalt til møte, felles i Sogndal. Det er positivt! Vi ønsker å få opp rekruttering til klubben generelt.

5. Årshjul FF-HVL

Tidlig informasjon er viktig.

6. Dekanen vil uttale seg i nyhetsbrev

Forespørselen er følgende:

Kunne du tenke deg å skrive/si noe om hva du tenker om NIFU-rapporten og medbestemmelse ved FLKI? Litt i tråd med det du har hørt på campusmøtene, og hva ansatte ved FLKI ønsker.

Dekanen har sagt ja til å uttale seg i neste nyhetsbrev i mars.