02/19 Årsmelding, klubb FLKI

Årsmelding Forskerforbundet - Klubb FLKI, 2018 (PDF)

Meldingsperiode: 15 mai 2018 - 21 februar 2019

1. Klubbstyre

Årsmøte i klubben ble holdt 15 mai 2018, og det ble valgt nytt klubbstyre:

 • Hege Gjerde Sviggum (Leder) Sogndal

 • Andrea Eikset (Nestleder) Bergen

 • Christina Løkslett (Medlem) Sogndal

 • Olav Christian Ruus (Medlem) Stord

 • Sissel Rosland (Medlem) Bergen

Valg av valgkomité ble utsatt til neste årsmøte.

Etter dette årsmøtet har styret konstituert seg på nytt med følgende struktur:

 • Andrea Eikset (Leder) Bergen

 • Olav Christian Ruus (Nestleder) Stord

 • Christina Løkslett (Medlem) Sogndal

 • Hege Gjerde Sviggum (Medlem) Sogndal

 • Sissel Rosland (Medlem) Bergen

2. Klubbstyrets virksomhet i perioden

Klubbstyret har hatt klubbmøter før hvert ID-møte på fakultetet, og flere uformelle møter og dialog i perioden. Dette har vært både fysiske møter og Skype-møter. Vi har også arbeidet i samskrevne dokumenter.

Klubbens leder (Hege/Andrea) har deltatt på Informasjons- og drøftingsmøter på fakultetet, og klubbleder har informert de andre klubbmedlemmene om saker og papirer, for å sikre at Forskerforbundets klubb FLKI er representert på disse ID-møtene og i høringsuttalelser som omhandler fakultetet. Det har vært behandlet mange viktige saker som har innvirkning på medlemmenes arbeidssituasjon i forbindelse med etablering av strukturer og rutiner ved fakultetet.

Andrea Eikset var som daværende nestleder med på å utarbeide kravlister – og var til stede som bisitter for Forskerforbundets medlemmer i lokale lønnsforhandlinger høsten 2018 (Bergen), i samarbeid med Hege Gjerde Sviggum.

Som tillitsvalgte for klubben, har vi fått informasjon og blitt tatt med i råd på ulike saker, uten at man dermed alltid får gjennomslag for Forskerforbundets synspunkter. Med tidvis sterkt redusert arbeidskapasitet og korte frister, har klubben arbeidet hardt for å bistå sine medlemmer og deres meninger i perioden.

Viktige saker

FORSKERFORBUNDET Klubb FLKI www.ff-hvl.no

 • Konstituering av nytt styre og samarbeid på tvers i klubben og opp mot lokallagsstyre: Klubbmøter før hvert ID-møte med dekan og tillitsvalgte/verneombud og deltakelse på lokallagsstyremøter

 • Oppretting av interne rutiner i klubbstyret med vekt på rutiner og oppfølging av saker: intern lagring av dokumenter og utsendelse av nyhetsbrev på norsk og engelsk

 • Høringer: Ressursmodellen FLKI, BLU-modellen og Strategi FLKI

 • OU-seminar 22-23 november: Samarbeidskultur ved HVL gjennom åpenhet, demokratisk dialog og involvering med dekan Asle Holthe og prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik (22 deltakere)

 • Studentrekruttering på Campus (Bergen 22 august)

3. Prioriteringer for neste periode

Organisasjonsstrukturen ved FLKI er et viktig fokusområde. I tillegg skal det arbeides med å skape gode arbeidsplaner for ansatte. Vi arbeider kontinuerlig for våre medlemmers interesser: lønn, medvirkning og arbeidsvilkår. Dialogen opp mot lokallagsstyret er et viktig forum for oss, da fakultetene ved HVL har mye til felles i sine problemstillinger. Vi ønsker å få flere arenaer for påvirkning i fakultetet. Da er vi også avhengig av engasjerte medlemmer som gir oss tilbakemeldinger og deltar i ulike verv på fakultets- og instituttnivå.

5. Klubbstyrets deltagelse på kurs/forhandlinger/seminar i perioden

Opplæring

Sosiale medier i fagforening Styrearbeid i lokallaget Grunnopplæring i tariff og forhandlinger Grunnopplæring i lov- og avtaleverk Grunnopplæring i pensjon Administrativt lokallagsarbeid Seminarer og konferanser v/Forskerforbundet

Sektorseminar for høgskoler Tariffkonferanse Forskningspolitiske seminar v/Forskerforbundet Lokallagssamling med fokus på lokale lønnsforhandlinger FFL – tur med fagpolitiske foreninger innen Forskerforbundet Andre oppgaver

Bisitter ved lokale lønnsforhandlinger ved HVL

Sted: Bergen Dato: 21.02.19 På vegne av klubben

_____________________

Andrea Eikset