2016/01 Årets lønnsforhamdlinger

Høring fra Lokallaget ved HiB til årets lønnsforhandlinger

FF-HiB sendte ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer (ca 305) for å lodde stemmingen blant våre medlemmer angående årets hovedoppgjør. For full oversikt se vedlegg.

Det var 38 som svarte, noe som utgjør kun 12,5%. Det betyr at dette ikke nødvendigvis er representativt for hva våre medlemmer mener

Funn viser at det var flest som ønsker alt skal legges på «Sentrale tillegg (tillegg på A-tabellen og evt. justeringer)» i de sentrale forhandlingene (18,4%). 15,5% mener det bør forhandles på 50% og 80% av potten

Flertallet ønsker ikke lokale forhandlinger, 21,1%.

På spørsmål om prioriteringer svare 30,5% førstestillinger, 21,6% lektorer og 16,2% administrative tilsatte.

Under «Hvilke andre aktuelle krav bør vi ha til revisjon av Hovedtariffavtalen innenfor områdene» ønsker hele 85,7% at man skal se på «Innplassering på lønnsplan og opprykk» og 48% punktet under seniorpolitikk.

Kristin R. C. Hinna

Leder og hovedtillitsvalgt v/HiB

Oppsummering

Av lokallagets 305 medlemmer var det 38 som svaret her (12,5%)

1) Hvor stor andel (brøk) av den disponible økonomiske rammen bør avsettes til

a. Sentrale tillegg (tillegg på A-tabellen og evt. justeringer)

b. Lokale forhandlinger

2) Hvilke stillingsgrupper bør prioriteres ved et evt. justeringsoppgjør?

Da noen har svart flere grupper blir summen mer enn 37 som har svart her

3) Hvilke andre aktuelle krav bør vi ha til revisjon av Hovedtariffavtalen innenfor områdene:https://www.forskerforbundet.no/Documents/avtaler/Stat_HTA.pdf

a. Forhandlingsbestemmelser (Hovedtariffavtalens kap. 1 og 2)

i. Sentral

ii. Lokalt (pkt under f.eks. 2.3.3 (lokale forhandlinger), 2.3.4 (særlig grunnlag), 2.3.6 (virkemidler) og 2.3.8 (tilsetning i ledige stillinger) forhandlinger)

Sentral

59,5%

Lokalt

56,3%

Totalt 32 svar

b. Fellesbestemmelser (Hovedtariffavtalens kap. 3) (noen eksempler er nevnt under)

i. Innplassering på lønnsplan og opprykk

ii. Arbeidstid

iii. Kompensasjon for reiser innenlands

iv. Overtid

v. Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv

c. Diverse (Kap. 5) (noen eksempler er nevnt under)

i. Oppjustering av B-tabell

ii. Særlige lønnstillegg

iii. Boliglån (i dag er det 1,7 mill)

iv. Seniorpolitisk tiltak